Brui­de­gom vraagt stief­doch­ter­tje voor al­tijd zijn doch­ter te blij­ven

Times of Suriname - - PANORAMA -

Tij­dens zijn trouw­ce­re­mo­nie heeft de Bra­zi­li­aan­se Di­o­go Bo­lant (37) niet al­leen de hand van zijn vrouw ge­vraagd, maar ook die van zijn zes­ja­rig stief­doch­ter­tje Isa­do­ra. Met een ‘twee­de trouw­ring’ vroeg Di­o­go aan Isa­do­ra om hun va­der­doch­ter­band te ver­eeu­wi­gen. Het meis­je was dol­ge­luk­kig en zei na­tuur­lijk ja. Iso­do­ra (6) was bij­zon­der trots om het bruids­meis­je te zijn van haar moe­der Ni­co­le de Sou­za (27) en stief­va­der Di­o­go Bo­lant (37). Maar wat Di­o­go maan­den ge­le­den al voor­be­reid had, had ze nooit ver­wacht. Al­le trouw­gas­ten za­ten mee in het com­plot. Ze wa­ren dood­stil toen Di­o­go zich voor het al­taar naar Isa­do­ra richt­te en op zijn knie ging zit­ten. “Ik wil je wat vra­gen”, zei hij. “Wil je voor al­tijd mijn doch­ter blij­ven?” Isa­do­ra twij­fel­de geen mo­ment en zij met­een ja. Ze huil­de van ge­luk. Om de va­der-doch­ter­re­la­tie echt te ver­eeu­wi­gen, kreeg Isa­do­ra na haar ja-woord ook nog een ring van haar stief­va­der. Zelfs de pas­toor gaf zijn ze­gen. Vol on­ge­loof hield de emo­ti­o­ne­le Isa­do­ra eerst haar han­den voor haar ogen, maar niet veel la­ter be­sef­te ze hoe spe­ci­aal het mo­ment is en sprong ze in de ar­men van haar stief­va­der. (Bron:Ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.