Su Aid ves­tigt aan­dacht dit jaar op be­jaar­den­in­stel­lin­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Su Aid treft ook dit jaar voor­be­rei­din­gen om hulp te bie­den aan kans­ar­men. Dit jaar wordt geld in­ge­za­meld voor se­ni­o­ren, om­dat zij door de moei­lij­ke si­tu­a­tie waar­in het land mo­men­teel ver­keert, de on­der­steu­ning no­dig heb­ben.

Sid­ney Grun­berg, se­cre­ta­ris te­vens pen­ning­mees­ter van de or­ga­ni­sa­tie, doet een be­roep op al­le Su­ri­na­mers om hier­bij ‘een hand­je te ge­ven’. Hij zegt aan de krant dat Su Aid on­danks de pre­cai­re si­tu­a­tie waar­in het land nu ver­keert geen mo­ment heeft ge­twij­feld aan het voort­zet­ten van dit pro­ject, waar­bij er geld wordt in­ge­za­meld voor men­sen in nood. “Su Aid is door de pre­cai­re si­tu­a­tie in het land juist po­si­tief in­ge­steld om geld in te za­me­len voor de se­ni­o­ren”, on­der­streept de se­cre­ta­ris. Hij geeft aan dat de­ze men­sen de on­der­steu­ning no­dig heb­ben, om­dat zij in hun jon­ge­re ja­ren ook voor de ge­meen­schap heb­ben ge­werkt.

Vol­gens Grun­berg heeft Su Aid vas­te spon­so­ren die elk jaar weer een bij­dra­ge le­ve­ren. “Maar als el­ke Su­ri­na­mer SRD 1 do­neert dan komt Su Aid op een be­drag van SRD 500.000”, al­dus Grun­berg. De or­ga­ni­sa­tie heeft het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting een lijst ge­vraagd van ge­re­gi­streer­de be­jaar­den­te­hui­zen. Hij zegt dat er al con­tact is ge­maakt met de be­jaar­den­te­hui­zen om pro­jec­ten in te die­nen. Aan de hand van de­ze pro­jec­ten zal na­ge­gaan wor­den wel­ke be­jaar­den­te­hui­zen het geld hard no­dig heb­ben. Met het in­ge­za­mel­de geld zul­len de pro­jec­ten uit­ge­voerd wor­den. “Vo­rig jaar heeft Su Aid on­ge­veer SRD 325.000 op­ge­haald”, zegt Grun­berg. Hij geeft aan dat wat Su Aid dit jaar gaat doen, af­hangt van wat voor pro­jec­ten de be­jaar­den­te­hui­zen in­die­nen. Vol­gens Grun­berg komt Su Aid dit jaar met een half­jaar­lijks ver­slag om de ge­meen­schap aan te to­nen waar­aan het ge­do­neer­de geld is be­steed. MV/TM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.