Kind ver­an­derd on­be­ken­de ou­de man zijn le­ven

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een avond­je re­laxen bij het zwem­bad is al­tijd een goed idee, ze­ker als je in een warm land als Zim­bab­we bent. Wel op­pas­sen voor on­ge­no­de gas­ten. Een be­vei­li­gings­ca­me­ra in de stad Ka­ri­ba leg­de vast hoe een man en vrouw wor­den ver­rast door een kro­ko­dil ter­wijl ze bij hun zwem­bad lig­gen. Op de beel­den is te zien hoe de man weet te ont­ko­men aan de ka­ken van het beest. De vrouw heeft iets min­der ge­luk: het rep­tiel raakt haar ze­ker één keer met zijn tan­den. Dan komt een twee­de man aan­ren­nen die het dier weet af te lei­den. In Zim­bab­we is mo­men­teel spra­ke van gro­te droog­te. In de af­ge­lo­pen maan­den is wei­nig tot geen re­gen ge­val­len, waar­door de wa­ter­stand in het Ka­ri­bameer steeds la­ger wordt. De die­ren die in het meer le­ven, waar­on­der kro­ko­dil­len, gaan daar­door op an­de­re plek­ken op zoek naar eten. (Bron:RTL NIEUWS) De 4-ja­ri­ge No­rah Wood uit de Ame­ri­kaan­se staat Ge­or­gia ging met haar ma­ma naar de su­per­markt om cup­ca­kes te ko­pen voor haar ver­jaar­dag. Maar daar deed de kleu­ter veel meer dan dat. De klei­ne meid sprak de 82-ja­ri­ge we­duw­naar Dan Pe­ter­son aan en ver­an­der­de zijn le­ven voor­goed. Het be­gon al­le­maal be­gin vo­ri­ge maand met een kort ge­sprek­je in de su­per­markt. No­rah riep: “Hey, ou­de me­neer! Het is mijn ver­jaar­dag van­daag!” Ma­ma Ta­ra Wood wist eerst niet waar te krui­pen van schaam­te om­dat haar doch­ter­tje de on­be­ken­de shop­per ‘oud’ had ge­noemd. Maar het ge­zicht van de man die op z’n een­tje bood­schap­pen deed, klaar­de meteen he­le­maal op. “Hoe oud ben je ge­wor­den?”, vroeg hij har­te­lijk. Het klei­ne meis­je wil­de ook op de fo­to met de be­jaar­de man die ze na de leu­ke con­ver­sa­tie ‘Mis­ter Dan’ noem­de. Ze ga­ven me­kaar nog een knuf­fel en dan scheid­den hun we­gen. Ein­de ver­haal zou je den­ken.

Maar dat was bui­ten die prach­ti­ge kron­kel van het le­ven ge­re­kend. Ma­ma Ta­ra deel­de het leu­ke voor­val en de fo­to van haar doch­ter­tje met Mis­ter Dan op Fa­ce­book. Ie­mand uit haar ken­nis­sen­kring her­ken­de de man als Dan Pe­ter­son en schreef: “Dat is de eer­ste keer dat ik hem zie la­chen sinds zijn vrouw is ge­stor­ven.” Pe­ter­son ver­loor zijn echt­ge­no­te in maart en gleed daar­na weg in een de­pres­sie. Zes maan­den la­ter ont­moet­te hij No­rah in de win­kel en vond zijn glim­lach te­rug. “Die dag liep ik rond vol zelf­me­de­lij­den”, ver­tel­de hij aan CNN. “Maar zij ver­an­der­de dat.” Via die ken­nis nam Ta­ra con­tact op met Dan. Hij no­dig­de de moe­der en haar doch­ter­tje bij hem thuis uit. Het was bij­zon­der ge­zel­lig. Sinds­dien is er een in­ni­ge vriend­schaps­band ont­staan die niet meer stuk kan. “No­rah heeft mij een die­pe­re vorm van lief­de la­ten zien”, al­dus Pe­ter­son. “Een vorm van lief­de waar­van ik niet wist dat ze be­stond.” Voor hun ont­moe­ting hiel­den angst­aan­val­len hem ‘s nachts wak­ker. Nu slaapt hij als een roos. “Doe moei­te om men­sen om te mer­ken want de im­pact die je op hun le­ven kan heb­ben, is mis­schien gi­gan­tisch”, be­sloot Ta­ra. Dat is de le­vens­les die de schat­ti­ge No­rah ons heeft ge­leerd.

(Bron:Hln.be/Fo­to:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.