“Ver­hoog­de brand­stof­prijs wel­licht van in­vloed op prij­zen”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het is even af­wach­ten en kij­ken of de dou­a­ne­koers net als de straat­koers voor de Ame­ri­kaan­se dol­lar ook zal stij­gen. De re­cen­te prijs­aan­pas­sing van brand­stof zal so­wie­so in­vloed heb­ben op de prij­zen van di­ver­se pro­duc­ten. Dit zegt Gretl Wol­fram, voor­zit­ter van de Win­ke­liers en On­der­ne­mers Ver­e­ni­ging Su­ri­na­me (WOVS) aan de krant.

In de laat­ste week van ok­to­ber gaf de WOVS aan dat van­we­ge de da­ling van de dou­a­ne­koers de con­su­ment ver­la­ging van prij­zen van goe­de­ren in de win­kels te­ge­moet mocht zien. Een prijs­aan­pas­sing die daad­wer­ke­lijk is door­ge­voerd. Maar de af­ge­lo­pen week ver­toon­de zo­wel de straat- als bank­koers voor de dol­lar we­der­om een stij­gen­de trend, na­dat die rond de SRD 6,95 was ko­men te lig­gen. Bei­de koer­sen schom­me­len mo­men­teel tus­sen de SRD 7,14 en SRD 7,25. Een ver­schil van ruim SRD 0,19 met de dou­a­ne­koers die nu nog SRD 6,95 is. Heel voor­zich­tig zegt de WOVS dat met de re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen het moei­lijk kan wor­den. Vol­gens haar is het een feit dat de han­de­la­ren de ver­hoog­de brand­stof­prijs door zul­len be­re­ke­nen in de prij­zen van goe­de­ren en pro­duc­ten. Zij ver­wacht daar­om dat win­ke­liers on­te­recht be­schul­digd zul­len wor­den van prijs­op­drij­ving. De WOVS-voor­zit­ter legt uit dat win­ke­liers een vast­ge­stel­de winst­mar­ge van 20% mo­gen door­be­re­ke­nen op goe­de­ren. Uit dit winst­deel moet de win­ke­lier of on­der­ne­mer zijn ex­ploi­ta­tie­kos­ten zien te ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.