Korps dc’s met ne­gen ver­sterkt

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het korps van dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen (dc’s) is met ne­gen man ver­sterkt. Vier vrou­we­lij­ke en vijf man­ne­lij­ke dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen zijn gis­te­ren in Wa­ni­ca door pre­si­dent De­si Bou­ter­se be­ë­digd en ge­ïn­stal­leerd door mi­nis­ter Ed­gar Di­kan van Re­gi­o­na­le Ont­wik­ke­ling. Het gaat om Trees Ci­ri­no, Jo-Ann Aru­pa, Au­gust Ba­doo, Lud­wig Met­ten­d­af, Ke­nya Pan­sa, Sar­wan­koe­mar Ra­mai, Aud­rey Han­kers, Ad­jai­koe­mar Ka­li en Fred­dy Da­niel. Re­mie Tar­na­die zal mo­ge­lijk op een la­ter tijd­stip ge­ïn­stal­leerd wor­den tot dc van het dis­trict Coro­nie. De dc’s krij­gen al­len een be­stuurs­ge­bied on­der zich waar zij rich­ting moe­ten ge­ven aan het ont­wik­ke­lings­pro­ces. Ze heb­ben al­len plech­tig be­loofd het ambt naar eer en ge­we­ten te zul­len uit­oe­fe­nen.

Bou­ter­se hield de dc’s na de in­stal­la­tie voor dat een dc een ont­wik­ke­lings­wer­ker is die met an­de­ren moet bun­de­len om de voor­uit­gang van het land te be­vor­de­ren. Bou­ter­se stel­de dat in het pro­ces niet ver­ge­ten moet wor­den dat er met men­sen ge­werkt wordt, wat vol­gens het staats­hoofd geen ge­mak­ke­lij­ke taak is. “U moet niet ver­wach­ten dat u dank gaat krij­gen…in­te­gen­deel. Wees streng, no non­sens, maar wees te­ge­lij­ker­tijd ge­liefd, om­dat u recht­vaar­dig bent”, zei de pre­si­dent aan de nieuw­bak­ken dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen. Mi­nis­ter Ed­gar Di­kan van Re­gi­o­na­le Ont­wik­ke­ling wees er­op dat het doel van be­stuur­lij­ke de­cen­tra­li­sa­tie is de be­stuur­lij­ke be­voegd­he­den aan de lo­ca­le au­to­ri­tei­ten over te dra­gen en daar­mee het be­stuur dich­ter bij de be­vol­king te bren­gen. “Zon­der de be­trok­ken­heid en in­spraak van de bur­ge­rij is er geen spra­ke van de­cen­tra­li­sa­tie”, hield Di­kan de dc’s voor. De be­winds­man gaf ver­der aan dat de func­tie van dis­tricts­com­mis­sa­ris een im­men­se taak is. Hij vroeg de dc’s om al­le krach­ten in het be­stuurs­ge­bied te bun­de­len om sa­men aan de ont­wik­ke­ling te wer­ken.

Zie ver­volg en fo­to op

pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.