San­tok­hi in­for­meert Bou­ter­se over cri­sis­hulp

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Chan­dri­ka­persad San­tok­hi, voor­zit­ter van de Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings Par­tij (VHP), heeft pre­si­dent De­si Bou­ter­se dins­dag­avond tij­dens een ge­sprek dat on­ge­veer een uur duur­de, ge­ïn­for­meerd over de hulp die hij heeft ge­zocht in het bui­ten­land. Hij zocht hulp bij de dias­po­rage­meen­schap in Nederland voor de ge­zond­heids­sec­tor in Su­ri­na­me, zo­dat le­vens kun­nen wor­den ge­red. In India zocht hij ook hulp, waar in­ves­teer­ders be­reid zijn in Su­ri­na­me in­ves­te­rin­gen te ple­gen.

San­tok­hi zegt aan de krant dat er men­sen zijn die vin­den dat de re­ge­ring zijn ei­gen rot­zooi moet op­rui­men, maar hij kijkt niet naar de re­ge­ring doch naar het volk van Su­ri­na­me. “Ik heb wil­len aan­ge­ven, dat wij als par­tij niet al­leen kri­tiek le­ve­ren, maar ook voor­stel­len aan­dra­gen. We staan niet al­leen aan de kant­lijn om kri­tiek te le­ve­ren zo­als som­mi­gen ons voor­hou­den. We le­ve­ren on­ze bij­dra­ge. Als we in cri­sis zijn, kij­ken we wat haal­baar is”, zegt San­tok­hi. Hij zegt dat zijn par­tij geen deel uit­maakt van de re­ge­ring. Vol­gens hem zal de re­ge­ring moe­ten na­den­ken wat zij zal doen om de cri­sis te be­heer­sen, maar hij heeft als volks­ver­te­gen­woor­di­ger wel wat ge­daan dat ver­lich­ting kan be­te­ke­nen voor het volk. “Als ik le­vens kan red­den in de ge­zond­heids­sec­tor, dan heb ik toch wat ge­daan. Ik wil dat het land ont­wik­keld wordt.” San­tok­hi zegt dat hij met Bou­ter­se heeft be­spro­ken dat de cri­sis door­werkt naar an­de­re sec­to­ren, maar in de ge­zond­heids­sec­tor kun­nen er le­vens­be­drei­gen­de si­tu­a­ties ont­staan. Men­sen kun­nen dood­gaan, om­dat er geen mid­de­len en ma­te­ri­a­len zijn. Hij heeft daar­over met de dias­po­rage­meen­schap ge­spro­ken. De VHP-voor­zit­ter heeft Bou­ter­se ge­vraagd om na te gaan of die in­span­nin­gen ge­re­a­li­seerd kun­nen wor­den.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.