Dis­cus­sies in aan­loop naar be­gro­tings­be­han­de­ling gaan van start

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Al­ge­me­ne Po­li­tie­ke Be­schou­win­gen (APB) star­ten van­daag in De Nationale As­sem­blee. Dit zijn de dis­cus­sies over de om­stan­dig­he­den waar­on­der de aan­ko­men­de be­gro­tings­be­han­de­ling zal plaats­vin­den. De APB zul­len dit jaar, in ver­ge­lij­king met voor­gaan­de ja­ren, kort en za­ke­lijk af­ge­han­deld wor­den. Van­daag ko­men al­leen de frac­tie­lei­ders aan het woord. De har­de dis­cus­sies ko­men maan­dag wan­neer de re­ge­ring ant­woord zal ge­ven op de ge­stel­de vra­gen.

Voor And­re Mi­sie­ka­ba, frac­tie­lei­der van de re­ge­ren­de par­tij, NDP, is het van be­lang om te we­ten wat de sta­tus van de eco­no­mie zal zijn te­gen 31 de­cem­ber 2017. “Het fi­nan­ci­eel rei­len en zei­len zal so­wie­so aan de or­de ko­men en hoe het pad rich­ting eco­no­misch her­stel in het dienst­jaar 2017 er­uit zal zien”, zegt hij aan Ti­mes of Su­ri­na­me.

De op­po­si­tie maakt zich op voor fel­le dis­cus­sies met de re­ge­ring. Voor hen staat nog al­tijd cen­traal hoe de re­ge­ring denkt de hui­di­ge fi­nan­ci­eeleco­no­mi­sche cri­sis te be­heer­sen, en ver­lich­ting te bren­gen voor de sa­men­le­ving. “Wel­ke maat­re­ge­len zal de re­ge­ring tref­fen?”, is voor op­po­si­tie­lei­der Chan­dri­ka­persad San­tok­hi (VHP) de cen­tra­le vraag op dit mo­ment. In zijn toe­spraak zal hij het tot nu toe ge­voer­de be­leid aan een eva­lu­a­tie on­der­wer­pen: de ge­vol­gen van de cri­sis aan­ha­len en de re­cent aan­ge­ga­ne le­nin­gen met het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds, de Isla­mi­ti­sche Ont­wik­ke­lings­bank en de staats­obli­ga­tie op de in­ter­na­ti­o­na­le ka­pi­taal­markt. “Meer in­for­ma­tie over de cri­sis­be­heer­sing en de ern­sti­ge ge­vol­gen van de cri­sis voor on­der an­de­re de agra­ri­sche sec­tor, on­der­ne­min­gen, on­der­wijs, ge­zond­heid, vei­lig­heid in het bin­nen­land en­zo­voorts”, zegt hij aan de krant. De re­ge­ring mag van San­tok­hi en de rest van de op­po­si­tie har­de kri­tie­ken ver­wach­ten over het haar on­ver­mo­gen de cri­sis aan te pak­ken. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.