Ver­volg van pa­gi­na 1: San­tok­hi in­for­meert...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Van Bou­ter­se kreeg hij te ho­ren dat hij de in­span­nin­gen zal voor­hou­den aan de Raad van Mi­nis­ters en ook een ge­sprek zal heb­ben met de mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid. “Ik heb in ie­der ge­val mijn werk ge­daan. De pre­si­dent moet het nu over­ne­men en in be­leid gaan om­zet­ten. Ik ga er­van uit dat zo­als ik hem heb uit­ge­legd, dat de in­for­ma­tie die ik heb ge­kre­gen van deskundigen uit de me­di­sche zorg, dat de si­tu­a­tie vrij ern­stig is op be­paal­de af­de­lin­gen.” San­tok­hi zegt dat hij Bou­ter­se ook de in­ves­te­rings­mo­ge­lijk­he­den heeft voor­ge­hou­den. Hij heeft hem er­op ge­we­zen dat er men­sen zijn die wil­len in­ves­te­ren, wat werk­ge­le­gen­heid en meer in­kom­sten met zich zal mee­bren­gen. Het Ka­bi­net van de Pre­si­dent meldt in een pers­be­richt dat Bou­ter­se de in­span­nin­gen van San­tok­hi waar­deert. Bou­ter­se gaf San­tok­hi de ga­ran­tie dat de in­for­ma­tie ver­der ge­deeld zal wor­den met de Raad van Mi­nis­ters. De re­ge­ring zal dan na­gaan wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn om op re­ge­rings­ni­veau za­ken ver­der te be­ge­lei­den en te or­ga­ni­se­ren. In het pers­be­richt staat ver­der dat de re­ge­ring al­le ini­ti­a­tie­ven toe­juicht van per­so­nen en or­ga­ni­sa­ties die be­reid zijn om in­dach­tig de op­roep van de pre­si­dent ge­za­men­lijk na te gaan op wel­ke wij­ze zij een bij­dra­ge kun­nen le­ve­ren aan het hel­pen aan­dra­gen van op­los­sings­mo­del­len ter ver­lich­ting van de heer­sen­de eco­no­mi­sche si­tu­a­tie. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.