Bij­een­komst bio­vei­lig­heid en trai­ning clea­ring hou­se me­cha­nism

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - In het pers­cen­trum van het Ka­bi­net van de Pre­si­dent was er dins­dag een bij­een­komst waar­bij er in­for­ma­tie is ver­strekt over bio­vei­lig­heid. Ge­streefd wordt naar pas­sen­de pro­ce­du­res, waar­bij uit­put­ten­de in­for­ma­tie moet wor­den ver­schaft over pro­duc­ten die het land bin­nen­ko­men. Vol­gens een pers­be­richt van het Ka­bi­net van de Pre­si­dent zijn de ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van bi­o­tech­no­lo­gie en ge­ne­tisch ver­an­der­de or­ga­nis­men (GMO’s) voor de over­heid en Su­ri­na­me een uit­da­ging. Het be­richt geeft aan dat de­ze ont­wik­ke­lin­gen vrij snel en dy­na­misch ver­lo­pen en het pu­bliek is te­recht be­zorgd hier­over, om­dat de kans op scha­de niet te over­zien is. Het is vol­gens het be­richt de plicht van de over­heid om te wa­ken over de ge­zond­heid van land en volk. “Het pu­bliek moet de ga­ran­tie heb­ben dat de pro­duc­ten die het land bin­nen­ko­men ri­si­co­vrij zijn voor zo­wel de mens als het mi­li­eu”, al­dus het be­richt. De over­heid moet daar­om re­gu­le­rings­maat­re­ge­len tref­fen. “De­ze maat­re­ge­len ver­ei­sen wet en re­gel­ge­ving als­ook stren­ge or­ga­ni­sa­tie­struc­tu­ren en een ho­ge ma­te aan uit­ge­brei­de ken­nis en er­va­ring”, al­dus het pers­be­richt.

De in­for­ma­tie over bi­o­di­ver­si­teit is vol­gens het be­richt be­lang­rijk om de plan­ning en uit­voe­ring van de wet­ge­ving op GMO’s aan te pak­ken. Van­af gis­te­ren wor­den trai­nin­gen ver­zorgd in het Pers­cen­trum over de wet­ge­ving van GMO’S, voor­al het clea­ring hou­se me­cha­nis­me (CHM). Vol­gens het pers­be­richt dient het CHM voor de toe­gan­ke­lijk­heid en het de­len van in­for­ma­tie die no­dig is voor de be­sluit­vor­ming en voor de wet­ge­ving van de GMO’s en om de bi­o­tech­no­lo­gie te ga­ran­de­ren. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.