Or­de van Ad­vo­ca­ten wil dui­de­lijk­heid over nieu­we lo­ca­ties voor straf­zit­tin­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Su­ri­naam­se Or­de van Ad­vo­ca­ten zal van­daag een brief rich­ten aan mi­nis­ter Jen­ni­fer van Dijk-Si­los van Jus­ti­tie en Po­li­tie. Deken Ha­rish Mono­rath zegt aan de krant dat de be­winds­vrouw de ad­vo­ca­ten­ver­e­ni­ging of­fi­ci­eel in ken­nis moest stel­len van de wij­zi­ging van de lo­ca­tie waar de straf­zit­tin­gen zul­len wor­den ge­hou­den. Dat heeft vol­gens hem ech­ter niet plaats­ge­von­den. Daar­om richt de Or­de van Ad­vo­ca­ten een brief naar de be­winds­vrouw. Mono­rath zegt dat zijn le­den en hun cli­ën­ten en fa­mi­lie in on­ze­ker­heid ver­ke­ren. Vol­gens hem zijn de ad­vo­ca­ten for­meel niet op de hoog­te ge­steld waar de straf­zit­tin­gen zul­len wor­den ge­hou­den, wan­neer dit zal ge­beu­ren en hoe laat dat zal plaats­vin­den. De deken vraagt zich ook af of het be­raad van de grif­fiers in­tus­sen is op­ge­he­ven. Hij zegt dat de mi­nis­ter ver­plicht is hem in ken­nis te stel­len over het oud­par­ket­ge­bouw aan de Hen­ck Ar­ron­straat en het ge­bouw aan de Ta­ma­rin­de­laan waar de zit­tin­gen zul­len wor­den ge­hou­den. Hij her­in­nert zich dat de­ze ge­bou­wen des­tijds wa­ren af­ge­keurd. “We wil­len we­ten wel­ke maat­re­ge­len ge­trof­fen zijn door het mi­nis­te­rie, want het be­heer en het on­der­houd van de ge­rechts­ge­bou­wen val­len niet on­der de ad­vo­ca­tuur en het Hof van Jus­ti­tie. De mi­nis­ter had ons zelf moe­ten in­for­me­ren. We we­ten niets over een staats­be­sluit waar­over de mi­nis­ter het heeft.” Mono­rath zegt dat in een rechts­staat ze­ker­heid moet zijn over de lo­ca­tie van de straf­zit­tin­gen en de tijd­stip­pen waar­op die zul­len wor­den ge­hou­den. Hij vindt dat de com­mu­ni­ca­tie tus­sen de Or­de van Ad­vo­ca­ten en de mi­nis­ter nog ni­hil te noe­men is. Hij hoopt dat hier­in ver­an­de­ring komt.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.