Straf­rechts­ple­ging gis­te­ren nog stil

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De straf­zit­tin­gen zijn gis­te­ren niet her­vat. Hoe­wel het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie aan­geeft dat de ge­bou­wen al in or­de zijn ge­maakt, is er nog geen aan­vang ge­maakt met de be­han­de­ling van straf­za­ken. Ad­vo­caat Ire­ne Lal­ji zegt aan de krant dat zij wel had ge­hoopt dat de straf­zaak van haar cli­ënt gis­te­ren zou voor­gaan, maar die heeft niet plaats­ge­von­den. Ze weet niet wan­neer zijn zaak weer op de rol zal wor­den ge­bracht. De raads­vrouw zegt dat het straks een he­le or­ga­ni­sa­tie zal wor­den om ver­dach­ten een voort­zet­ting­dag­vaar­ding uit te rei­ken en de ge­tui­gen op­nieuw te dag­vaar­den. Vol­gens haar zal de af­de­ling Par­ket­wacht het bij­zon­der druk krij­gen met de uit­rei­king van de dag­vaar­din­gen. Lal­ji heeft er geen zicht op wan­neer de zit­tin­gen weer her­vat zul­len wor­den.

Haar col­le­ga Ha­rold Belfor zegt dat in­tus­sen en­ke­le clien­ten van hem wiens za­ken tot na­der or­der wa­ren uit­ge­steld, voort­zet­ting­dag­vaar­ding voor vol­gen­de week heb­ben ont­van­gen. Voor gis­te­ren had hij ook cli­ën­ten, maar het is niet be­kend wan­neer die weer voor de rech­ter zul­len ver­schij­nen. Het baart Belfor wel zor­gen dat er niet ge­dacht is aan de fa­ci­li­tei­ten rond­om het ge­rechts­ge­bouw aan de Hen­ck Ar­ron­straat. Hij denkt daar­bij aan par­keer­mo­ge­lijk­he­den. Het is niet be­kend waar al de men­sen, die naar de straf­zit­tin­gen zul­len gaan, hun voer­tui­gen zul­len par­ke­ren. Het ter­rein van het oud-par­ket­ge­bouw heeft geen par­keer­ge­le­gen­heid. Vol­gens hem is er geen spra­ke van goe­de rand­voor­waar­den om tot het goed func­ti­o­ne­ren van de straf­rechts­ple­ging te ko­men. “Het is heel triest wat er nu ge­beurt”, al­dus Belfor.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.