Rap­port ge­za­men­lijk pro­mo­ten toe­ris­me Su­ri­na­me en Gu­y­a­na al klaar

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - De tech­ni­sche com­mis­sies van Su­ri­na­me en Gu­y­a­na die on­der lei­ding staan van de di­rec­teu­ren van de Stich­ting Toe­ris­me Su­ri­na­me (STS) en de Gu­y­a­na Tou­rism Aut­ho­ri­ty (GTA), res­pec­tie­ve­lijk Jer­ry A-Kum en Do­nald Sin­clair, heb­ben vol­gens mi­nis­ter An­do­jo Rus­land van Trans­port, Com­mu­ni­ca­tie en Toe­ris­me (TCT) hun werk al ge­daan.

Na­dat de mi­nis­ters Rus­land en zijn ambt­ge­noot van Toe­ris­me van buur­land Gu­y­a­na, Do­mi­nic Gas­kin, op 9 sep­tem­ber in Nickerie be­spre­kin­gen had­den ge­voerd om nauw sa­men te wer­ken om toe­ris­me te pro­mo­ten, kreeg de tech­ni­sche com­mis­sie de op­dracht om ui­ter­lijk 15 ok­to­ber een ge­za­men­lijk voor­stel te pre­sen­te­ren van de za­ken die be­spro­ken zijn. Dit wordt voor­ge­legd aan de res­pec­tie­ve re­ge­rin­gen, waar­na een me­mo­ran­dum of un­der­stan­ding ge­te­kend zal wor­den. Mi­nis­ter Rus­land zei vrij­dag aan jour­na­lis­ten in Nickerie dat de in­for­ma­tie in­mid­dels al is uit­ge­wis­seld naar de mi­nis­ters. “We zijn nu in een tra­ject om za­ken uit te voe­ren en zijn dus goed op weg om de af­ron­ding bin­nen­kort ter hand te ne­men”, hield de be­winds­man de pers voor. Nog­al aar­ze­lend ver­telt de be­winds­man dat het rap­port er goed uit­ziet. Hij geeft aan dat eer­der reeds was aan­ge­ge­ven dat de bei­de lan­den hun unie­ke za­ken heb­ben, maar dat die in com­bi­na­tie met el­kaar iets an­ders te­weeg­bren­gen. Rus­land her­in­nert er­aan dat bei­de lan­den deel zijn van de ama­zo­ne en dat men uit­kijkt naar groen toe­ris­me als­ook toe­ris­me op het vlak van he­alth en wel­l­ness. Die com­bi­na­tie zal vol­gens Rus­land tot ui­ting ko­men in het sa­men­wer­kings­ver­band dat de twee lan­den wil­len gaan be­den­ken. Hij be­na­drukt dat het gaat om de ster­ke pun­ten niet al­leen af­zon­der­lijk van Su­ri­na­me en Gu­y­a­na, “maar de ster­ke pun­ten in com­bi­na­tie met el­kaar.” De sa­men­wer­king zal vol­gens de toe­ris­memi­nis­ter gaan om we­der­zijds voor­deel in plan­ning uit te gooi­en.

Het over­leg dat door de twee mi­nis­ters op 9 sep­tem­ber in ho­tel Re­si­den­ce-Inn in Nickerie is ge­voerd, is de uit­voe­ring van wat de pre­si­den­ten De­si Bou­ter­se en Da­vid Gran­ger op 1 ju­li dit jaar tij­dens een ont­moe­ting in Nickerie heb­ben be­spro­ken. AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.