Com­mis­sie Di­ver­si­teit en In­clu­si­vi­teit in­for­meert par­le­men­tai­re com­mis­sie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De com­mis­sie Di­ver­si­teit en In­clu­si­vi­teit, een sa­men­stel­ling van het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie (Jus­pol) en het Les­bi­an Bi­sek­su­al Gay Trans­gen­der(LBGT)plat­form heb­ben gis­ter­mor­gen tij­dens een ken­nis­ma­kings­bij­een­komst de par­le­men­tai­re com­mis­sie voor Glo­bal Ac­ti­on (PGA) ge­ïn­for­meerd. Dit meldt het Mi­nis­te­rie van Jus­pol in een pers­be­richt. Com­mis­sie­voor­zit­ter Sha­ri­ta See­tal en en­ke­le an­de­re com­mis­sie­le­den heb­ben in aan­we­zig­heid van mi­nis­ter Jen­ni­fer van Dijk-Si­los een kor­te pre­sen­ta­tie ver­zorgd over de ta­ken en hoe zij den­ken het doel dat zij voor ogen heb­ben te kun­nen be­rei­ken. Daar­bij is aan­ge­ge­ven dat de com­mis­sie on­der­zoek zal moe­ten doen om te ko­men tot een juist beeld van de me­nin­gen van de Su­ri­naam­se sa­men­le­ving met be­trek­king tot de LGBT-rech­ten. Tij­dens de pre­sen­ta­tie is dui­de­lijk naar vo­ren ge­bracht dat LGBTrech­ten ook men­sen­rech­ten zijn. Su­ri­na­me is lid van ve­le ver­dra­gen en de Grond­wet van Su­ri­na­me staat geen en­ke­le vorm van dis­cri­mi­na­tie toe. Wet­ge­vings­pro­duc­ten en of be­pa­lin­gen zul­len goed door­ge­licht wor­den zo­dat de dis­cri­mi­na­toi­re be­pa­lin­gen wor­den weg­ge­maakt. De voor­zit­ter van de par­le­men­tai­re com­mis­sie, Pa­trick Ken­sen­huis, heeft tij­dens de­ze bij­een­komst een hand­boek voor par­le­men­ta­ri­ërs ge­ti­teld ‘Ad­van­cing the Hu­man Rights and In­clu­si­on of LGBTI Pe­o­p­le’, aan mi­nis­ter Van Dijk-Si­los over­han­digd. De be­winds­vrouw be­dank­te het DNA-lid en voeg­de er­aan toe dat zij het zal door­ne­men om meer in­zich­ten te krij­gen. Ver­der moch­ten de voor­zit­ter van de com­mis­sie Di­ver­si­teit en In­clu­si­vi­teit en een ver­te­gen­woor­di­ger van het LBGT-plat­form elk een exem­plaar van het hand­boek in ont­vangst ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.