Sa­ri en Maag­den­huis do­ne­ren com­pu­ters

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - De leer­lin­gen van de Ram­ba­ran Mishre­school in de Co­ran­tijn­pol­der zijn blij dat ze ein­de­lijk weer com­pu­ter­on­der­wijs kun­nen vol­gen. Hun blijd­schap komt niet al­leen door­dat het com­pu­ter­lo­kaal van de school in een nieuw jas­je is ge­sto­ken maar ook om­dat de acht com­pu­ters zijn ver­van­gen door nieu­we. De ou­de com­pu­ters waar­over de school be­schik­te, wa­ren van­we­ge ou­der­dom tel­kens aan re­pa­ra­tie toe. Stich­ting Sa­ri en het Maag­den­huis heb­ben er­voor ge­zorgd dat in plaats van acht com­pu­ters de school nu over 18 nieu­we com­pu­ters be­schikt en een ko­pi­eer­ma­chi­ne.

De her­o­pe­ning van het com­pu­ter­lo­kaal vond van­mor­gen plaats in het bij­zijn van de in­spec­teur van on­der­wijs Li­li­an Sin­go­ti­ko, de heer B. Bis­hesar van B&B Tra­ding die als buur­man van de school ook zijn bij­dra­ge heeft ge­le­verd, het da­ge­lijks be­stuur van Stich­ting Sa­ri be­staan­de uit voor­zit­ter Kris­h­na Baid­jn­ath, de on­der­voor­zit­ter Koen­tie­koe­ma­rie Cho­toe-San­chit en de se­cre­ta­res­se Ni­vi Bad­loe en na­tuur­lijk ook de school­lei­ding, leer­krach­ten en leer­lin­gen. Het pro­ject heeft de do­no­ren 13.320 eu­ro ge­kost wat met de hui­di­ge koers neer­komt op iets meer dan SRD 105.000. Eer­der heeft Stich­ting Sa­ri met fi­nan­ci­ë­le steun van het Maag­den­huis ook com­pu­ters ge­do­neerd aan de Bue­no Bi­baz-, de St Cla­ra-, de kweek­school en de open­ba­re school Laigsingh.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.