Pre­sen­ta­tie boek Paul Fa­ber over Ju­les Chin A Foeng

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het is weer tijd voor de no­vem­ber Thurs­day-Night-Fe­a­tu­re (TNF) van Rea­dy­tex Art Gal­lery. De­ze keer een iets an­de­re fe­a­tu­re dan van de af­ge­lo­pen don­der­da­gen. Geen pre­sen­ta­tie en werk van een nog ac­tie­ve en he­den­daag­se kun­ste­naar, maar nu een pre­sen­ta­tie over een kun­ste­naar die, hoe­wel hij zelf veel te kort ge­leefd heeft, wel op een be­lang­rij­ke en blij­ven­de ma­nier zijn stem­pel ge­drukt heeft op het kunst­ge­beu­ren en de kunst­edu­ca­tie in Su­ri­na­me. Kunst­his­to­ri­cus en au­teur Paul Fa­ber ver­zorgt op de­ze TNF van 3 no­vem­ber een pre­sen­ta­tie over zijn boek ‘Ju­les Chin A Foeng, kun­ste­naar, le­raar, ac­ti­vist’, een pu­bli­ca­tie waar­in hij het le­ven en het werk van de­ze gro­te Su­ri­naam­se kun­ste­naar be­schrijft. Maar zo­als de au­teur dat zelf in zijn in­lei­ding be­schrijft, gaat het boek ook over de kunst­we­reld van Su­ri­na­me mid­den ja­ren zes­tig tot be­gin ja­ren 80. Een pe­ri­o­de waar­in de Su­ri­naam­se mo­der­ne kunst en de Su­ri­naam­se kunst­we­reld een ei­gen ge­zicht kre­gen.

Tij­dens zijn pre­sen­ta­tie laat Paul Fa­ber in een sli­de­show een deel van het beeld­ma­te­ri­aal zien dat hij tij­dens zijn speur­tocht voor het boek bij ver­schil­len­de bron­nen ach­ter­haal­de. Een be­lang­rijk deel hier­van is af­kom­stig uit ma­te­ri­aal dat de kun­ste­naar zelf heel zorg­vul­dig be­waar­de. De TNF van van­daag met de pre­sen­ta­tie van Paul Fa­ber vindt plaats in Rea­dy­tex Art Gal­lery aan de Steen­bak­ke­rijstraat 30, van 19.00 tot 21.00 uur. De pre­sen­ta­tie start om 19.30. Mist u de­ze boei­en­de pre­sen­ta­tie over een be­lang­rij­ke en in­te­res­san­te Su­ri­naam­se kun­ste­naar niet. En na­tuur­lijk kunt u dan ook het boek, waar de­ze avond im­mers om draait, ‘Ju­les Chin A Foeng, kun­ste­naar, le­raar, ac­ti­vist’, bij de ga­le­rie aan­schaf­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.