Weer ge­stun­tel rond Sy­rië­gan­ger

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV - Uit een brief van mi­nis­ter Ard van der Steur blijkt dat door een te­le­fo­ni­sche sto­ring bij de in­lich­tin­gen­dienst van de po­li­tie een er­ken­de Sy­rië­gan­ger weer op een vlieg­tuig rich­ting Sy­rië kon stap­pen.

DEN HAAG - Een te­le­fo­ni­sche sto­ring bij de in­lich­tin­gen­dienst van de po­li­tie heeft er­voor ge­zorgd dat een er­ken­de Sy­rië­gan­ger wéér op een vlieg­tuig rich­ting Sy­rië kon stap­pen. Dat blijkt uit een brief van mi­nis­ter Ard van der Steur (Vei­lig­heid). De 22-ja­ri­ge Mar­tin N. ver­trok in fe­bru­a­ri rich­ting Sy­rië, per vlieg­tuig via Duitsland naar Tur­kije. Nie­mand be­greep hoe dat kon ge­beu­ren: de man stond im­mers ge­sig­na­leerd om­dat hij eer­der ook al had ge­pro­beerd op ji­had te gaan.

Nu blijkt dus dat de pas­poort­con­tro­le in Dus­sel­dorf wel een ‘hit’ op­le­ver­de, maar dat de­ze niet te­recht­kwam bij de Ne­der­land­se au­to­ri­tei­ten. Het ver­ant­woor­de­lij­ke bu­reau SIRENE kreeg de mel­ding wel, maar kon geen con­tact krij­gen met de In­lich­tin­gen­dienst van de Lan­de­lij­ke Een­heid van de po­li­tie en het team Con­traTer­ro­ris­me, Ex­tre­mis­me en Ra­di­ca­li­se­ring (CTER) van de po­li­tie. “Door een te­le­fo­ni­sche sto­ring in de 088-num­mers op een in­ter­ne ser­ver van de po­li­tie bleek dit con­tact op dat mo­ment niet mo­ge­lijk te zijn”, schrijft Van der Steur.

Pas een vol­le dag la­ter la­zen de Ne­der­land­se an­ti-ter­reur­teams wat er was ge­beurd in een e-mail. En pas daar­na werd een of­fi­cier van jus­ti­tie in­ge­licht. Het duur­de nog tot mei voor­dat de Sy­rië­gan­ger ge­ar­res­teerd werd door de Turk­se po­li­tie.

Dit is pijn­lijk, om­dat eer­der al bleek dat één van de Brus­sel­se aan­slag­ple­gers door Tur­kije naar Nederland was uit­ge­zet, zon­der dat daar­bij werd in­ge­gre­pen. Het te­kent vol­gens cri­ti­cas­ters de ge­brek­ki­ge in­ter­na­ti­o­na­le sa­men­wer­king op het ge­bied van ter­reur.

In dit ge­val had de Sy­rie­gan­ger no­ta be­ne al een straf­zaak aan zijn broek en zijn pas­poort in­ge­le­verd toen hij als­nog op een vlieg­tuig in Duitsland stap­te om naar Sy­rië af te rei­zen. Hij ge­bruik­te zijn ID­kaart om toch te kun­nen vlie­gen. Die was niet in­ge­hou­den om­dat in Nederland een iden­ti­fi­ca­tie­plicht geldt.

N. zat van­we­ge een eer­de­re reis naar Sy­rië al even vast, maar van­we­ge psy­chi­sche pro­ble­men was hij over­ge­plaatst naar een Fo­ren­sisch Psy­chi­a­tri­sche Af­de­ling (FPA). Daar zat hij niet lan­ger op­ge­slo­ten. (AD/ fo­to: me­tro­nieuws.tcdn.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.