CDA steunt Oe­kra­ï­ne­ver­drag toch

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Er is van­uit de Eer­ste Ka­mer­frac­tie van het CDA wel de­ge­lijk een sig­naal af­ge­ge­ven rich­ting pre­mier Rut­te dat het wel snor zit met steun voor het sa­men­wer­kings­ver­drag tus­sen de EU en Oe­kra­ï­ne. Dat blijkt uit een rond­gang van de­ze krant. CDA-se­na­tor Van Kes­te­ren be­aamt dat hij door het ka­bi­net is ge­beld met de vraag hoe de vlag er­bij hangt. “Per­soon­lijk vind ik dat het ver­drag er moet ko­men.” Van Kes­te­ren heeft dat ook la­ten we­ten. Vol­gens hem zijn er meer par­tij­ge­no­ten in de Eer­ste Ka­mer die er zo over den­ken. “Daar­mee zal het ka­bi­net het mis­schien wel red­den.”

Par­tij­ge­noot in de Eer­ste Ka­mer Kna­pen houdt zich op de vlak­te. “Ik wil me niet bin­den aan af­spra­ken voor­af.” Maar hij voelt zich even­min ge­bon­den aan een de­creet van de par­tij­lei­ding om het ka­bi­net het pro­bleem in z’n up­pie te la­ten op­knap­pen. “Je hebt re­ke­ning te hou­den met de ar­gu­men­ten van de frac­tie in de Twee­de Ka­mer, maar het is niet zo dat we hier al­tijd het­zelf­de stem­men.”

Het ka­bi­net kon­dig­de maan­dag aan dat het voor de Eu­ro­pe­se top van 15 en 16 de­cem­ber in Brus­sel de ze­gen wil heb­ben voor een ju­ri­di­sche bin­dend bij­voeg­sel bij het ver­drag waar­in staat dat Oe­kra­ï­ne geen ga­ran­ties krijgt op EU-lid­maat­schap, mi­li­tai­re bij­stand, fi­nan­ci­ë­le steun en toe­gang tot de Eu­ro­pe­se ar­beids­markt.

In de Eer­ste Ka­mer, waar het ka­bi­net geen meer­der­heid heeft, leek lan­ge tijd on­vol­doen­de steun voor een der­ge­lij­ke uit­leg van de re­fe­ren­dum­uit­slag. Be­hal­ve bij Chris­tenU­nie en GroenLinks leek ook bij het CDA geen be­reid­heid het ka­bi­net te hel­pen het ver­drag er­door te krij­gen. Het ka­bi­net moet het ‘nee’ van de re­fe­ren­dum­uit­slag vol­gen, re­de­neer­den die par­tij­en in het open­baar. Voor­al CDAlei­der Bu­ma was ta­me­lijk fel in dat standpunt. Toch zei pre­mier Rut­te maan­dag opeens vol­doen­de ver­trou­wen te heb­ben op een goe­de af­loop. Dat CDA’ers in de Eer­ste Ka­mer straks an­ders stem­men dan in de twee­de Ka­mer, hoeft voor Bu­ma niet per se een pro­bleem te zijn. Mocht het ka­bi­net de toe­voe­ging aan het Oe­kra­ï­ne­ver­drag in Brus­sel voor el­kaar krij­gen, dan is een even­tu­e­le stem­ming daar­over in de Eer­ste Ka­mer waar­schijn­lijk pas na de ver­kie­zin­gen voor de Twee­de Ka­mer.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.