Nationale da­ta­bank voor kin­der­kan­ker

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

UTRECHT - Nederland krijgt een bij­zon­de­re da­ta­bank voor kin­der­kan­ker. Daar­in wor­den zo­veel mo­ge­lijk ge­ge­vens van Ne­der­land­se kin­de­ren en jon­ge­ren met heel uit­een­lo­pen­de vor­men van kan­ker op­ge­sla­gen. Het gaat om ge­a­no­ni­mi­seer­de me­di­sche en ge­ne­ti­sche in­for­ma­tie, als ook fei­ten en we­tens­waar­dig­he­den over de ge­volg­de be­han­de­ling.

Op­mer­ke­lijk in de­ze di­gi­ta­le sta­len­kaart van kin­der­kan­ker wordt het fo­to­gra­fi­sche ‘por­tret’ van de er­fe­lij­ke ken­mer­ken (DNA) van el­ke tu­mor.

“Kan­ker bij kin­de­ren is met 500 tot 600 ziek­te­ge­val­len per jaar in Nederland toch vrij zeld­zaam”, stelt de voor­aan­staan­de ge­ne­ti­cus pro­fes­sor dr. Hans Cle­vers, we­ten­schap­pe­lijk di­rec­teur van het Prin­ses Máxi­ma Cen­trum voor kin­der­on­co­lo­gie te Utrecht. “De ken­nis over tal van vor­men, waar­mee in Nederland soms één of twee pa­ti­ën­ten per jaar wor­den ge­zien en in an­de­re lan­den ook maar en­ke­lin­gen, is dan ook heel ver­snip­perd in de we­reld.”

Het Prin­ses Máxi­ma Cen­trum zet de da­ta­bank op met de Hart­wig Me­di­cal Foun­da­ti­on in Am­ster­dam. De­ze stich­ting werkt al sinds vo­rig jaar aan de vor­ming van een der­ge­lij­ke da­ta­bank voor vol­was­se­nen met kan­ker. Sa­men zul­len de twee or­ga­ni­sa­ties de­ze eer­ste nationale kin­der­on­co­lo­gi­sche DNA-da­ta­bank op­bou­wen door het com­ple­te DNA van ie­de­re kin­der­kan­ker­pa­ti­ënt in Nederland te ’le­zen’ met be­hulp van de al­ler­nieuw­ste tech­nie­ken.

Pro­fes­sor Cle­vers: “De bun­de­ling van ken­nis over kin­der­kan­ker is hard no­dig. Ie­de­re tu­mor heeft zijn ei­gen DNA-fout­jes, dat maakt het zo com­plex. De tech­niek om het DNA van de tu­mor te ana­ly­se­ren is in­mid­dels heel be­taal­baar ge­wor­den. Van­daar dat we nu de­ze da­ta­bank kun­nen op­zet­ten, hij wordt uniek in zijn soort. We ho­pen dat de­ze da­ta­bank bij on­der­zoe­kers, we­reld­wijd, tot nieu­we idee­ën en be­te­re dia­gno­ses zal lei­den. Wij wil­len hier­mee de voor­uit­gang in het on­der­zoek en de be­han­de­ling sti­mu­le­ren om meer kin­de­ren te ge­ne­zen.” Vol­gens we­ten­schap­pe­lijk di­rec­teur Ed­win Cup­pen van de Hart­wig Me­di­cal Foun­da­ti­on (een on­af­han­ke­lijk ge­fi­nan­cier­de non­pro­fit­or­ga­ni­sa­tie) wordt de da­ta­bank op­ge­zet met ge­ne­zing van kin­der­kan­ker als hoofd­doel: “Ge­loof me: we zul­len al­les uit de kast moe­ten ha­len om kin­de­ren, van wie wij de ge­ge­vens krij­gen, te ge­ne­zen. We kij­ken niet al­leen naar hun tu­mor, maar naar het to­ta­le plaat­je van het kind met kan­ker. Door hun ge­noom te ana­ly­se­ren ver­wach­ten we veel nieu­we ken­nis op te doen.” De da­ta­bank kan bo­ven­dien ge­bruikt wor­den om ef­fec­ten van (nieu­we) kan­ker­me­di­ca­tie te be­stu­de­ren.

(De Te­le­graaf)

Een adop­tie­kind­je uit Hai­ti. Na de aard­be­ving in 2010 wer­den er meer dan hon­derd wees­kin­de­ren naar Nederland ge­haald.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.