KLM naar rech­ter om ac­ties ca­bi­ne­per­so­neel

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTELVEEN - KLM stapt naar de rech­ter om af te dwin­gen dat de vak­bon­den van het ca­bi­ne­per­so­neel plaats­ne­men aan de on­der­han­de­lings­ta­fel, in plaats van ac­tie te voe­ren. Dat heeft de lucht­vaart­maat­schap­pij woens­dag be­kend­ge­maakt. KLM had de ca­bi­ne­bon­den dins­dag in een brief op­ge­roe­pen de ‘over­leg­ver­plich­ting’ na te ko­men die vol­gens het be­drijf is vast­ge­legd in de gel­den­de cao. FNV heeft la­ten we­ten daar geen ge­hoor aan te zul­len ge­ven. Daar­om heeft KLM be­slo­ten een kort ge­ding aan te span­nen. Ca­bi­ne­per­so­neel van KLM voert van­daag op­nieuw ac­tie te­gen de in­per­king van het aan­tal be­man­nings­le­den op in­ter­con­ti­nen­ta­le vluch­ten. Voor­af­gaand aan el­ke van Schip­hol ver­trek­ken­de vlucht leg­gen ste­wards en ste­war­des­sen der­tig mi­nu­ten het werk stil. FNV gaf dins­dag­avond aan pas met KLM te wil­len pra­ten als die de be­zet­ting op lan­ge vluch­ten weer naar het ou­de peil op­voert. KLM wil ech­ter eerst een ak­koord over een an­de­re op­los­sing om de pro­duc­ti­vi­teit van het per­so­neel te ver­ho­gen en eist daar­om dat de bond weer aan de on­der­han­de­lings­ta­fel plaats­neemt. “We­der­om de om­ge­keer­de we­reld. De bal ligt bij de KLM-di­rec­tie, niet bij ons”, liet FNV-be­stuur­der Zak­aria Bouf­ang­a­cha we­ten, in een re­ac­tie op het drei­ge­ment van KLM om naar de rech­ter te stap­pen. “Als zij af­zien van de­ze be­zui­ni­ging, dan kun­nen we weer aan ta­fel.” (De Te­le­graaf/ fo­to: sta­tic0.pers­groep.net)

Ca­bi­ne­per­so­neel van KLM voert van­daag op­nieuw ac­tie te­gen de in­per­king van het aan­tal be­man­nings­le­den op in­ter­con­ti­nen­ta­le vluch­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.