Adop­tie moet mo­ge­lijk blij­ven

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - De Twee­de Ka­mer broedt op het ad­vies van de Raad voor Straf­recht­s­toe­pas­sing en Jeugd­be­scher­ming (RSJ) om te stop­pen met de adop­tie van kin­de­ren uit het bui­ten­land. SP en CDA steu­nen het voor­stel van PvdA om er een hoor­zit­ting over te hou­den met deskundigen. “Het is ont­zet­tend be­lang­rijk om dit de­bat zorg­vul­dig met el­kaar te kun­nen voe­ren”, al­dus Ke­klik Yü­cel (PvdA).

D66, SGP, PvdA en VVD be­na­druk­ken dat het be­lang van het kind voor­op moet staan bij adop­tie. Maar stop­pen met adop­tie van kin­de­ren uit het bui­ten­land gaat Ve­ra Berg­kamp (D66) en Kees van der Staaij (SGP) te ver. “Het hui­di­ge sys­teem ver­toont man­ke­men­ten en soms had een kind ook in het land van her­komst een nieuw thuis kun­nen krij­gen. Dat neemt niet weg dat er kin­de­ren zijn die ner­gens te­recht­kun­nen en dan moet adop­tie van­uit een an­der land mo­ge­lijk blij­ven”, al­dus Berg­kamp.

Van der Staaij noemt het ad­vies te ri­gi­de. “Dat is toch een beet­je de bot­te bijl door te zeg­gen: er zijn be­paal­de ri­si­co’s aan de adop­tie­pro­ce­du­re en als we er he­le­maal mee stop­pen zijn we van die ri­si­co’s af. Maar dan heb je nog wel kin­de­ren die niet in ge­zins­ver­band kun­nen op­groei­en. Voor hen maak je de mo­ge­lijk­heid on­ge­daan om in een an­der land te kun­nen op­groei­en.” Van der Staaij en zijn echt­ge­no­te heb­ben twee kin­de­ren uit Co­lom­bia ge­a­dop­teerd.

Jeroen van Wijn­gaar­den (VVD) zou kin­de­ren het liefst la­ten op­groei­en in hun ei­gen land, maar wil er ook niet aan voor­bij­gaan dat som­mi­ge men­sen een vu­ri­ge kin­der­wens heb­ben en wil­len adop­te­ren. “Daar­om vin­den wij het van be­lang dat per adop­tie goed wordt be­ke­ken en be­oor­deeld wat het bes­te is voor al­le be­trok­ke­nen.” (De Te­le­graaf/ fo­to: nrc.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.