Ko­ning: On­der­zoek MH17 moei­lijk­ste ooit

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

CANBERRA - Het straf­rech­te­lijk on­der­zoek naar de crash van MH17 is het moei­lijk­ste wat de Ne­der­land­se Jus­ti­tie ooit ge­daan heeft. Dat zei ko­ning Wil­lemAlexan­der gis­te­ren op de der­de dag van het staats­be­zoek in Au­stra­lië.

In een ge­sprek met een ver­te­gen­woor­di­ging van Au­stra­li­sche hulp­ver­le­ners in het par­le­ments­ge­bouw in Canberra dank­te hij de dien­sten voor hun werk na de crash van het ramp­vlieg­tuig. Een aan­tal van hen hielp in Nederland mee bij de na­sleep.

Par­le­ments­voor­zit­ter Smith her­in­ner­de in een toe­spraak aan het mo­ment dat de ‘ver­schrik­ke­lij­ke tra­ge­die’ plaats­had, tij­dens een ver­ga­de­ring van de Au­stra­li­sche Twee­de Ka­mer en aan de enor­me in­druk die het op dat mo­ment maak­te. Hij dank­te de ko­ning voor het lei­der­schap dat Nederland na de ramp toon­de en de ma­nier waar­op het land de eer­vol­le re­pa­tri­ë­ring van de slacht­of­fers re­gel­de.

Het on­der­zoek naar de toe­dracht van de ramp met MH17 is het meest com­plexe on­der­zoek dat de Ne­der­land­se Jus­ti­tie ooit ge­daan heeft, ver­trouw­de de ko­ning de aan­we­zi­ge hulp­ver­le­ners toe. Even daar­voor had­den hij en zijn vrouw Máxi­ma met een krans eer be­toond aan het graf van de on­be­ken­de sol­daat en stil­ge­staan bij het mo­nu­ment voor de aan­sla­gen op Ba­li. Ook het mo­nu­ment voor de Au­stra­li­sche slacht­of­fers van MH17 werd be­zocht, door de ko­ning be­schre­ven als een ont­roe­ren­de er­va­ring voor hem en zijn vrouw. Nederland en Au­stra­lië heb­ben af­ge­spro­ken de on­der­lin­ge ban­den aan te ha­len, on­der meer om de na­sleep van MH17 en een toe­kom­stig vrij­han­dels­ak­koord tus­sen Au­stra­lië en de Eu­ro­pe­se Unie. De mi­nis­ters van Bui­ten­land­se Za­ken van de twee lan­den gaan hier­toe jaar­lijks met el­kaar in ge­sprek.

Aan­slui­tend ver­trok de ko­nink­lij­ke stoet naar het huis van gou­ver­neur-ge­ne­raal Cos­gro­ve, de ver­te­gen­woor­di­ger van staats­hoofd ko­nin­gin Eli­za­beth in Au­stra­lië. Daar in­spec­teer­de Wil­lemAlexan­der de ere­wacht en werd voor­af en ach­ter­af naar het Wil­hel­mus ge­luis­terd. Bij de staatslunch die er­op volg­de, me­mo­reer­de de ko­ning dat op de 17e–eeuw­se mar­me­ren vloer van het pa­leis op de Dam Au­stra­lië nog maar voor een deel staat af­ge­beeld, on­der de naam ‘No­va Hol­lan­dia’. “El­ke keer als ik over die vloer loop, voe­len die woor­den toch een beet­je aan­ma­ti­gend”, zei de ko­ning in zijn toe­spraak. “Als­of dit con­ti­nent niet al dui­zen­den ja­ren be­scha­ving ken­de. Een be­scha­ving die res­pect ver­dient als the pla­net’s ol­dest li­ving cul­tu­re.”

Ko­nin­gin Máxi­ma had een op­val­len­de oran­je jurk aan­ge­trok­ken voor de ge­le­gen­heid, wat on­mid­del­lijk op­ge­merkt werd door de gou­ver­neur-ge­ne­raal. Op een dag als van­daag kan ik niet an­ders, lach­te de ko­nin­gin. Het paar was slechts een dag in de hoofd­stad Canberra en maak­te gis­ter­avond zijn op­wach­ting in Syd­ney. In het we­reld­be­roem­de ope­ra­ge­bouw wer­den Au­stra­li­sche hoog­waar­dig­heids­be­kle­ders ge­trak­teerd op een pi­a­no­con­cert van de ge­broe­ders Jus­sen. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.