Le­raar schaamt zich voor di­gi­ta­le-skills

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

TIL­BURG - Le­ra­ren scha­men zich voor hun di­gi­ta­le vaar­dig­he­den in de klas. Ze wer­ken vaak niet met di­gi­ta­le les­me­tho­den of in­no­va­tie­ve edu­ca­tie­ve hulp­mid­de­len om­dat ze on­ze­ker wor­den bij de ge­dach­te dat leer­lin­gen er be­ter mee kun­nen om­gaan dan zij­zelf.

Voor­al ou­de­re vrou­we­lij­ke le­ra­ren kam­pen met stress bij het ge­bruik van tech­no­lo­gie in de klas. Ook is het voor­al die groep die de ei­gen on­ze­ker­heid niet pro­beert weg te ne­men met na­scho­ling.

Bij veel do­cen­ten be­staat de angst dat een ge­di­gi­ta­li­seer­de les niet ge­heel vol­gens plan zal ver­lo­pen, waar­door de leer­doe­len niet ge­haald wor­den en ze in tijd­nood ko­men. Drie­kwart kiest daar­om lie­ver voor het ou­der­wet­se boek. Dat komt voort uit het on­der­zoek De in­no­va­tie­ve le­raar van de uni­ver­si­tei­ten in Til­burg, Gent en Leu­ven dat gis­te­ren ge­pre­sen­teerd werd. Ruim 500 le­ra­ren in het voort­ge­zet on­der­wijs zijn on­der­vraagd.

In Wal­lo­nië wordt nau­we­lijks nieu­we tech­no­lo­gie in de klas­sen ge­bruikt om­dat de hard­wa­re en wi­fi er vaak niet zijn. Dat is niet het pro­bleem in Nederland; daar is de ‘di­gi­ta­le schaam­te’ va­ker een oor­zaak.

Do­cent An­toi­ne Graus van De Drie­sprong uit Ge­leen her­kent de uit­kom­sten van de en­quê­te. “Ik krijg ook nog wel eens hulp van de kin­de­ren als iets niet lukt met het smart­board. Ik denk dat el­ke le­raar dat wel eens is over­ko­men. Dan moet je, je niet scha­men, maar die hulp aan­vaar­den. Do­cen­ten kun­nen op di­gi­taal ge­bied nog veel le­ren van hun leer­lin­gen.” (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.