Bur­ge­mees­ters: ver­bod op mo­tor­ben­des

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

HILVERSUM - Mo­tor­ben­des in Nederland moe­ten ver­bo­den wor­den, vin­den bur­ge­mees­ters. Dat blijkt uit een en­quê­te van EenVan­daag on­der tien­tal­len bur­ge­mees­ters die te ma­ken heb­ben met mo­tor­ben­des, of­wel Out­law Mo­tor­cy­cle Gangs (OMG’s) in hun ge­meen­te.

“De bur­ger­va­ders vin­den dat ze on­vol­doen­de mo­ge­lijk­he­den heb­ben om de groei­en­de over­last van de ben­des aan te pak­ken. Drie­kwart (73 pro­cent) is daar­om voor een ver­bod”, mel­de EenVan­daag gis­te­ren.

De re­dac­tie leg­de de vra­gen­lijst voor aan de 135 bur­ge­mees­ters die zijn aan­ge­slo­ten bij het Lan­de­lijk Stra­te­gisch Over­leg voor de in­te­gra­le aan­pak van OMG’s. De meer­der­heid (71) werk­te mee aan het on­der­zoek. De helft van de on­der­vraag­de bur­ge­mees­ters (47 pro­cent) er­vaart over­last van de mo­tor­ben­des in hun ge­meen­te. Vol­gens 44 pro­cent van hen is die in de af­ge­lo­pen vijf jaar toe­ge­no­men.

Be­drei­ging en in­ti­mi­da­tie ko­men het meest voor. Vaak zijn ben­de­le­den in vol or­naat in­ti­mi­de­rend aan­we­zig op open­ba­re plek­ken en in de ho­re­ca. Acht van de on­der­vraag­de bur­ge­mees­ters zei­den zelf be­dreigd te zijn door ben­de­le­den.

An­de­re vor­men van over­last door de mo­tor­ben­des zijn drugs­over­last, fy­siek ge­weld en aan­sla­gen op hui­zen van le­den van een ri­va­li­se­ren­de ben­de. Re­gel­ma­tig pro­be­ren mo­tor­ben­des zon­der ver­gun­ning een club­huis in te rich­ten of ge­brui­ken een ca­fé als club­huis. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.