Win­nen­de tref­fer Özil gaat de we­reld over

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Me­sut Özil be­hoed­de Ar­sen­al dins­dag­avond vlak voor tijd voor een re­mi­se te­gen Lu­dogorets, maar voor­al de ma­nier waar­op werd veel­be­spro­ken. De tech­ni­cus wip­te de bal over de uit­ge­ko­men Mi­lan Bor­jan, om­speel­de twee ver­de­di­gers en kon af­ron­den voor open doel. “Özil was een klas­se apart”, stelt oud-voet­bal­ler Char­lie Ni­cho­las na de 2-3 over­win­ning van Ar­sen­al. “Hij komt van een an­de­re pla­neet waar geen en­ke­le an­de­re Ar­sen­al-spe­ler van­daan komt. Hij barst van het ta­lent en zijn be­we­gin­gen op het veld zijn uit­ste­kend. Hij speel­de fan­tas­tisch”, looft Ni­cho­las de Duit­ser. “Hij be­wees zich­zelf al te­gen Chel­sea (3-0 op 24 sep­tem­ber, red.), ter­wijl Ar­sen­al het al lan­ge tijd las­tig heeft met Chel­sea. Özil stond op als een gro­te spe­ler en scoor­de die dag. In de ko­men­de du­els met Tot­ten­ham Hot­spur en Man­ches­ter Uni­ted moe­ten de gro­te spe­lers ook op­staan.” Özil hield trai­ner Ar­sè­ne Wen­ger in gro­te span­ning met zijn doel­punt. De oe­fen­mees­ter vond op de bank dat zijn pu­pil eer­der moest schie­ten, maar kan er ach­ter­af om la­chen. “Weet je, ik denk dat gro­te spe­lers de juis­te be­slis­sin­gen ne­men in de wed­strijd­si­tu­a­ties die ze te­gen­ko­men”, zegt Wen­ger. “Ze ne­men al­tijd de op­ti­ma­le be­slis­sing. Mij leek dit aan­van­ke­lijk niet de op­ti­ma­le be­slis­sing, maar toen de bal een­maal in het net lag, dacht ik daar an­ders over. Je hoop­te dat hij wat eer­der zou schie­ten, maar hij had ge­noeg kwa­li­teit om aan te to­nen dat hij ge­lijk had.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.