Haa­se on­ze­ker voor Da­vis Cup

Times of Suriname - - SPORT -

TEN­NIS - Ro­bin Haa­se weet nog niet of hij zich vol­gend jaar be­schik­baar zal stel­len voor de ont­moe­ting van het Ne­der­land­se Da­vis Cup-team in april te­gen Po­len of Bosni­ëHer­zeg­o­vi­na.

“Als we wil­len te­rug­ke­ren in de we­reld­groep moe­ten er din­gen ver­an­de­ren. De doel­stel­ling is een beet­je ver­wa­terd”, zei Haa­se gis­te­ren in de Volks­krant. “Wat is ons com­mit­ment? Het mag niet zo zijn dat twee we­ken voor een Da­vis Cup-du­el nog niet dui­de­lijk is wie speelt.”

Haa­se en de Ne­der­land­se ploeg ver­lo­ren in ju­li kans­loos met 5-0 van Rus­land in de twee­de ron­de van de Eu­ro­pees/Afri­kaan­se zo­ne. Vo­ri­ge maand hand­haaf­den de Oran­je-ten­nis­sers zich in groep 1 van de Eu­ro­pees/ Afri­kaan­se zo­ne door een 5-0 over­win­ning in Zwe­den. De 29-ja­ri­ge Haa­se, die maan­dag ge­bles­seerd op­gaf in de eer­ste ron­de van het Mas­ters­toer­nooi in Pa­rijs en zo zijn sei­zoen be­ëin­dig­de, zal la­ter de­ze maand het Da­vis Cup-sei­zoen gaan eva­lu­e­ren met cap­tain Jan Sie­me­rink en de an­de­re ten­nis­sers.

“Ik wil eerst luis­te­ren naar Sie­me­rink en mijn team­ge­no­ten. En mis­schien ben ik met­een en­thou­si­ast. Maar zo­als het in Mos­kou ging, wil ik ab­so­luut niet nog een keer mee­ma­ken”, doelt Haa­se on­der meer op het feit dat te­gen Rus­land met We­sley Kool­hof en Mat­wé Mid­del­koop twee dub­bel­spe­lers wa­ren ge­se­lec­teerd in plaats van maar één.

“Wij moe­ten geen ploeg heb­ben met twee sin­ge­laars en twee dub­bel­spe­lers. Als met een van de twee en­kel­spe­lers iets ge­beurt, zijn we de pi­neut.” Haa­se vindt Sie­me­rink, die al ne­gen jaar de bonds­coach is van het Da­vis Cup-team, een “uit­ste­ken­de coach”, maar hij noemt diens dub­bel­rol van tech­nisch di­rec­teur bij ten­nis­bond KNLTB en cap­tain niet ide­aal. “Nu is hij al­leen aan­we­zig bij de Grand Slams en de toer­nooi­en in Nederland. Ik heb met Jan tij­dens het US Open uit­ge­breid ge­spro­ken over het team, zijn plus­pun­ten en ne­ga­tie­ve kan­ten. Ik weet niet hoe zwaar de mening van de kop­man telt bij de bond. Dan zou die ge­vraagd moe­ten wor­den en dat is nog nooit ge­beurd.”

Het Ne­der­land­se Da­vis Cup­team heeft vol­gend jaar een bye in de eer­ste ron­de van de eer­ste groep van de Eu­ro­pees/ Afri­kaan­se zo­ne. In de twee­de ron­de wacht tus­sen 7 en 9 april de win­naar van de ont­moe­ting tus­sen Po­len en Bosni­ëHer­zeg­o­vi­na. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.