Gu­ar­di­o­la noemt ze­ge op Bar­cel­o­na een mijl­paal

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter City-ma­na­ger Jo­sep Gu­ar­di­o­la vindt dat de ze­ge dins­dag­avond op FC Bar­cel­o­na in de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue (3-1) een mijl­paal is voor de am­bi­ti­eu­ze En­gel­se club.

“We zijn pas kort bij el­kaar, dus de­ze over­win­ning is zó be­lang­rijk”, al­dus Gu­ar­di­o­la, die af­ge­lo­pen zo­mer over­kwam van Bay­ern Mün­chen, na de wed­strijd in Man­ches­ter. “Het is een goe­de stap om te kun­nen zeg­gen dat we voor één keer in ons le­ven de bes­te ploeg van de we­reld heb­ben ver­sla­gen.”

Twee we­ken ge­le­den werd de kop­lo­per van de Pre­mier Le­a­gue in Camp Nou nog met 4-0 af­ge­droogd door Bar­cel­o­na.

“We heb­ben Bar­cel­o­na de­ze keer op een wat an­de­re ma­nier be­stre­den”, zei Gu­ar­di­o­la. “We maak­ten meer ge­bruik van de lan­ge bal, om­dat we er nog steeds niet he­le­maal klaar voor zijn om de bal in de ploeg te hou­den en spe­len zo­als zij. Bar­cel­o­na speelt al 25 jaar zo. Wij pro­be­ren pas drie of vier maan­den in een an­de­re stijl te spe­len.”

Bar­cel­o­na kwam in het Eti­had Sta­di­um hal­ver­we­ge de eer­ste helft nog wel op voor­sprong via Li­o­nel Mes­si, maar door tref­fers van Il­kay Gün­do­gan (2) en Ke­vin De Bruy­ne bracht City de Ca­ta­la­nen de eer­ste Eu­ro­pe­se ne­der­laag van dit sei­zoen toe.

Het be­te­ken­de bo­ven­dien de eer­ste ze­ge van City op Bar­cel­o­na in zes on­der­lin­ge Eu­ro­pe­se wed­strij­den.

“In de eer­ste helft za­gen we hoe goed Bar­cel­o­na is, we kwa­men flink in de pro­ble­men. De ge­lijk­ma­ker van Gün­do­gan in de 39e mi­nuut ver­an­der­de de he­le wed­strijd”, stel­de Gu­ar­di­o­la, die als spe­ler en als trai­ner gro­te suc­ces­sen vier­de met Bar­cel­o­na. “Mijn spe­lers wis­ten toen dat de slech­te fa­se voor­bij was.” “Ik denk dat we heel veel goe­de din­gen heb­ben la­ten zien. Ik ben ont­zet­tend blij voor mijn spe­lers. We heb­ben el­kaar be­ter le­ren ken­nen.”

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.