Ce­d­ric ‘Baas’ Man­hoef dich­ter­bij Kun­lun Fight World Cham­pi­ons­hip belt

Times of Suriname - - SPORT -

THAIBOKS - Met nog twee over­win­nin­gen te gaan, ste­vent Ce­d­ric ‘Baas’ Man­hoef af op de Kun­lun Fight World Cham­pi­ons­hip belt. Tij­dens Kun­lun 54 in Wuhan, Chi­na wist Man­hoef zijn vier­de te­gen­stan­der in dit zes­tien­mans-toer­nooi op pun­ten te ver­slaan.

De 23-ja­ri­ge Su­ri­na­mer, met een re­cord van meer dan 60 over­win­nin­gen, waar­on­der ne­gen KO’s was in de 70kg A-klas­se­par­tij na drie ron­des van drie mi­nu­ten kei­hard knokken de baas over de Ko­re­aan­se Wu Xuesong. Man­hoef ein­dig­de voor­al de der­de ron­de erg agres­sief. Man­hoef, die zich al voor de fi­na­le van dit toer­nooi plaatste, moest naar ei­gen zeg­gen maar liefst acht kg af­val­len voor dit ge­vecht. “Ik heb de laat­ste drie we­ken acht kg moe­ten ver­lie­zen, maar dat ging mak­ke­lijk, om­dat ik op tijd was be­gon­nen met mijn voe­ding. Mijn te­gen­stan­der ken ik niet per­soon­lijk, maar wist wel dat ik te­gen Xuesong, num­mer zes van de we­reld, moest uit­ko­men. Om­dat ook hij zijn par­tij­en in het toer­nooi had ge­won­nen, stond hij dus te­gen­over mij”, al­dus Man­hoef.

“Mijn te­gen­stan­der was best wel goed, hon­ge­rig, maar ik was iets be­ter dan hij. Het was een har­de pot, maar Xuesong durf­de niet heel veel. Voor mij een heel be­lang­rij­ke over­win­ning, om­dat ik me heb ge­plaatst voor de fi­na­le wel­ke op 1 ja­nu­a­ri 2017 in Chi­na ge­hou­den zal wor­den. 28 de­cem­ber is mijn ver­trek­da­tum rich­ting Chi­na en daar ga ik voor niets min­der dan de jack­pot”, zegt Man­hoef ver­der. Hij ziet zich­zelf voor­lo­pig niet bij Glo­ry vech­ten. “Glo­ry heeft mij een paar ke­ren ge­vraagd, maar ik vecht nu voor Kun­lun, een veel gro­te­re or­ga­ni­sa­tie die ook heel goed be­taalt. Mijn fo­cus is dus ge­richt op dit toer­nooi in Chi­na. Ver­der wil ik Su­ri­na­me be­dan­ken en in het bij­zon­der mijn moe­der. Zij staat al­tijd klaar en bidt voor mij voor­dat ik mijn par­tij draai”, al­dus Man­hoef.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.