WBC gaat voor de hoofd­prijs

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Wal­king Boyz Com­pa­ny (WBC) gaat al­tijd voor de hoofd­prijs, zegt trai­ner Eu­ge­ne Ver­wey in aan­loop naar de wed­strijd te­gen Ro­bin­hood, die mor­gen in het An­dré Kamp­er­veen­sta­di­on wordt ge­speeld om 19.00 uur. Ver­wey geeft aan dat de af­ge­lo­pen ja­ren WBC steeds heeft mee­ge­daan voor de hoog­ste prijs en dit jaar zal dat ook het ge­val zijn. De trai­ner geeft ook aan dat WBC ge­fu­seerd is met OASE en hier­door be­schikt het team nu over een aan­tal jeugd­spe­lers. De­ze zul­len dit sei­zoen de kans krij­gen om zich te be­wij­zen in de hoog­ste klas­se, zo­dat zij in de toe­komst een vas­te waar­de kun­nen wor­den in de top­se­lec­tie van het team. De oe­fen­mees­ter zegt ver­der dat de se­lec­tie van vo­rig sei­zoen voor een groot deel in­tact is ge­ble­ven. Met uit­zon­de­ring van Gil­ber­to Eind, die naar Ro­bin­hood is ver­trok­ken, en Gio­van­ni Al­ley­ne, die dit sei­zoen zal uit­ko­men voor In­ter Moen­go Tapoe. Ver­wey zegt dat het team geen goe­de voor­be­rei­dings­pe­ri­o­de heeft ge­had, maar hij kan de oor­zaak niet aan­ge­ven. Hij kan wel ga­ran­de­ren dat de spe­lers op tijd fit zul­len zijn voor dit du­el. In te­gen­stel­ling tot WBC heeft Ro­bin­hood wel een goe­de voor­be­rei­ding ach­ter de rug. Gis­te­ren werk­te trai­ner Johan Vors­wijk een trai­nings­ses­sie af en van­daag vindt de laat­ste plaats. De trai­ner geeft aan dat Ro­bin­hood in goe­de vorm is, want dit was ook te zien in de wed­strijd te­gen In­ter Moen­go Tapoe, voor de Pre­si­dent Cup, die door de rood­groe­ne for­ma­tie werd ge­won­nen met 3-1. Vors­wijk zegt dat hij dit du­el te­gen WBC heel se­ri­eus te­ge­moet gaat en hij vindt het heel be­lang­rijk het nieu­we sei­zoen goed te be­gin­nen, want het re­sul­taat kan door­slag­ge­vend zijn op de ko­men­de wed­strij­den. Vors­wijk wil dit sei­zoen zo hoog mo­ge­lijk ein­di­gen met zijn team en hij mikt op een plek bin­nen de top drie. Ro­bin­hood heeft geen en­ke­le spe­ler kwijt­ge­raakt in de trans­fer­pe­ri­o­de, maar het wist zich wel te ver­ster­ken met Eind, Rod­ney Dal­vour, die van Ju­ni­ors komt en met Je­la­ny Dje­me­si van Ex­cel­si­or en Joel Khoen Khoen van Nishan’42.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.