Pre­sie­rie trai­ner van Jong Ram­baan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mar­lon Pre­sie­rie is aan­ge­steld als de nieu­we trai­ner van Jong Ram­baan, maar het be­stuur van het team is in on­der­han­de­ling met nog en­ke­le an­de­re trai­ners die als twee­de trai­ner en tech­nisch di­rec­teur van de club kun­nen fun­ge­ren, zegt be­stuurs­lid Jim­my Das­sa­singh. Das­sa­singh zegt dat de club in al­le jeugd­klas­sen van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond (SVB) een team zal in­schrij­ven en het be­stuur over­weegt ook een vrou­wen­voet­bal­team op te rich­ten en dit in te schrij­ven bij de se­ni­o­ren­klas­se van de vrou­wen­voet­bal­com­pe­ti­tie van de SVB. Hij geeft ver­der aan dat in de top­klas­se de doel­stel­ling van Jong Ram­baan is om zo hoog mo­ge­lijk te ein­di­gen. Het be­stuurs­lid weet dat dit sei­zoen geen en­kel team zal de­gra­de­ren, maar hij is van mening dat de pres­ta­tie van dit sei­zoen door­slag­ge­vend zal zijn voor de ko­men­de sei­zoe­nen. Hij geeft ook aan dat de ou­de spe­lers van vo­rig sei­zoen zijn ver­kocht of op een zij­spoor be­land en hij be­weert dat het team 21 jon­ge spe­lers heeft aan­ge­trok­ken. Zon­dag be­gint Jong Ram­baan aan het nieu­we sei­zoen te­gen het Su­ri­naams Na­ti­o­naal Le­ger (SNL). Pre­sie­rie heeft wei­nig tijd ge­had om zijn team voor te be­rei­den op SNL, maar Das­sa­singh was be­last met de trai­nin­gen tot­dat Pre­sie­rie werd aan­ge­steld. Het be­stuurs­lid geeft aan dat zijn team een goe­de voor­be­rei­ding ach­ter de rug heeft en hij ver­wacht een goe­de wed­strijd van zijn spe­lers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.