Or­ga­ni­sa­tie To­kio 2020 wil niet mee­wer­ken aan kos­ten­be­spa­rin­gen

Times of Suriname - - SPORT -

OLYM­PI­SCHE SPE­LEN - Een com­mis­sie van de lo­ka­le re­ge­ring van To­kio heeft zich zeer kri­tisch uit­ge­la­ten over de or­ga­ni­sa­tie van de Olym­pi­sche Spe­len in de Ja­pan­se hoofd­stad in 2020.

Vol­gens voor­zit­ter Shi­ni­chi Uey­a­ma van het pa­nel van ex­ter­ne ex­perts wil de or­ga­ni­sa­tie van To­kio 2020 niet vol­doen­de mee­den­ken over ma­nie­ren om de kos­ten van de vol­gen­de Zo­mer­spe­len dras­tisch te­rug te bren­gen. Bo­ven­dien is er niet vol­doen­de lei­ding bin­nen de or­ga­ni­sa­tie.

De com­mis­sie had voor­ge­steld om de roei- en ka­no­lo­ca­tie te ver­plaat­sen naar een be­staan­de ac­com­mo­da­tie vier­hon­derd ki­lo­me­ter ten noor­den van To­kio. Ook zou­den de nog te bou­wen sta­di­ons voor volleybal en zwem­men vol­gens het pa­nel klei­ner kun­nen.

“Maar het or­ga­ni­sa­tie­co­mi­té wil niet mee­wer­ken aan een on­der­zoek naar de­ze mo­ge­lijk­he­den”, al­dus Uey­a­ma gis­te­ren op een pers­con­fe­ren­tie. Het ver­plaat­sen van de roei­en ka­no­lo­ca­tie zou vol­gens het pa­nel een be­spa­ring van on­ge­veer 320 mil­joen eu­ro kun­nen op­le­ve­ren. Het or­ga­ni­sa­tie­co­mi­té zegt op zijn beurt dat die ver­hui­zing al­leen maar ex­tra geld zal kos­ten om­dat de be­staan­de ac­com­mo­da­tie flink ver­bouwd zou moe­ten wor­den.

Het or­ga­ni­sa­tie­co­mi­té van To­kio 2020 wordt al lan­ger be­kri­ti­seerd om­dat de kos­ten voor het or­ga­ni­se­ren van de Spe­len ve­le ma­len ho­ger lij­ken uit te val­len dan in eer­ste in­stan­tie be­groot werd. De hui­di­ge schat­tin­gen gaan uit van meer dan 30 mil­jard dol­lar (ruim 27 mil­jard eu­ro), vier keer meer dan in eer­ste in­stan­tie ver­wacht werd. Of­fi­ci­eel is er nog geen be­gro­ting in­ge­diend door de or­ga­ni­sa­tie.

De nieu­we gou­ver­neur van To­kio, Yu­ri­ko Koi­ke, riep daar­om een spe­ci­a­le com­mis­sie in het le­ven die de kos­ten - en even­tu­e­le be­spa­rin­gen moest on­der­zoe­ken. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.