Of­fi­ce De­pot boekt fors meer winst

Times of Suriname - - ECONOMIE -

(beurs­dui­vel/fo­to: thes­treet.

com) FLO­RI­DA - Of­fi­ce De­pot heeft in het der­de kwar­taal fors meer winst ge­boekt op een la­ge­re om­zet, ter­wijl het zich aan het om­vor­men is tot een puur Noord-Ame­ri­kaans kan­toor­ar­ti­ke­len­be­drijf met min­der win­kels. Dit heeft het be­drijf uit Flo­ri­da gis­te­ren be­kend­ge­maakt.

Het be­drijf ver­wacht dat de om­zet ver­der zal da­len, nu het plan om 300 win­kels te slui­ten ver­sneld wordt door­ge­voerd. De om­zet daal­de in het der­de kwar­taal met 7 pro­cent, tot 2,8 mil­jard dol­lar, van 3,0 mil­jard dol­lar een jaar eer­der. De ope­ra­ti­o­ne­le winst steeg ech­ter van 81 mil­joen tot 117 mil­joen dol­lar.

De net­to­winst sprong zelfs op van 6 mil­joen naar 44 mil­joen dol­lar. Het kern­be­drijf, ex­clu­sief de ver­lies­la­ten­de in­ter­na­ti­o­na­le tak, zag de net­to­winst stij­gen van 42 mil­joen naar 330 mil­joen dol­lar.

“We zijn snel aan het her­stel­len van on­ze lang­du­ri­ge po­ging om te fu­se­ren met Sta­p­les”, stel­de CEO Ro­land Smith in een ver­kla­ring. De fu­sie werd ge­dwars­boomd door de me­de­din­gings­au­to­ri­tei­ten en dwong Sta­p­les tot het be­ta­len van een break-up fee van 250 mil­joen dol­lar, die Of­fi­ce De­pot in het twee­de kwar­taal kon bij­boe­ken.

Het af­ket­sen van het plan dwong Of­fi­ce De­pot tot een re­or­ga­ni­sa­tie­plan. Het be­drijf stoot de bui­ten­land­se ac­ti­vi­tei­ten af en richt zich op de in­te­gra­tie van de ac­qui­si­tie Of­fi­ceMax in Noor­dA­me­ri­ka. “We heb­ben een ko­per ge­von­den voor ons Eu­ro­pe­se be­drijf en zijn be­zig om in we­zen al­le ove­ri­ge bui­ten­land­se ac­ti­vi­tei­ten te ver­ko­pen”, zei Smith.

Het Ame­ri­kaan­se be­drijf, dat ge­ves­tigd is in Bo­ca Ra­ton in Flo­ri­da, ver­wacht dat de om­zet in het vier­de kwar­taal la­ger zal zijn dan in de­zelf­de pe­ri­o­de in 2015, door de slui­ting van win­kels, uit­da­gen­de markt­om­stan­dig­he­den en door­dat tij­dens de lang­du­ri­ge over­na­me­po­ging van Sta­p­les klan­ten zijn op­ge­stapt. De ko­men­de drie jaar zul­len 300 win­kels wor­den ge­slo­ten. In het der­de kwar­taal slo­ten al ze­ven win­kels de deu­ren en in het vier­de kwar­taal zul­len er nog cir­ca 65 vol­gen. De­ze twee­de fa­se van het re­or­ga­ni­sa­tie­plan wordt ver­sneld na het suc­ces van de eer­ste fa­se, waar­in di­ver­se be­drijfs­pro­ces­sen wer­den ver­be­terd.

Dit be­te­kent dat ook in 2017 de om­zet la­ger zal zijn dan een jaar eer­der, ter­wijl er wordt ge­mikt op een aan­ge­pas­te ope­ra­ti­o­ne­le winst van cir­ca 500 mil­joen dol­lar. Voor dit jaar wordt dit cij­fer ge­raamd op 450 mil­joen tot 470 mil­joen dol­lar.

Of­fi­ce De­pot be­taalt aan­deel­hou­ders een di­vi­dend van 2,5 dol­lar­cent per aan­deel over het der­de kwar­taal, of 0,10 dol­lar op jaar­ba­sis. (Beurs­dui­vel/ fo­to: me­tro­com­mer­ci­al.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.