Ti­me War­ner meldt stij­ging om­zet en re­sul­ta­ten

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - Ti­me War­ner, dat door AT&T wordt over­ge­no­men, heeft in het der­de kwar­taal de om­zet en de winst­ge­vend­heid zien toe­ne­men. Dit bleek gis­te­ren uit de fi­nan­ci­ë­le re­sul­ta­ten van het me­dia- en en­ter­tain­ment­con­cern.

“We heb­ben een sterk der­de kwar­taal ge­draaid en daar­mee kun­nen we on­ze eer­de­re out­look over­tref­fen”, zei CEO Jeff Bew­kes. Ti­me War­ner rap­por­teer­de gis­te­ren over het twee­de kwar­taal een net­to­winst zo­als de­ze wordt toe­be­re­kend aan de aan­deel­hou­ders van 1.467 mil­joen dol­lar. Vo­rig jaar was dit nog 1.035 mil­joen dol­lar. De om­zet steeg 9 pro­cent naar 7.167 mil­joen dol­lar, voor­al als ge­volg van een ver­be­te­ring van de om­zet bij War­ner Bros. Die zag de om­zet op­lo­pen van 3.190 mil­joen dol­lar naar 3.401 mil­joen dol­lar, voor­na­me­lijk door ho­ger om­zet­ten uit the­a­ter­pro­duc­ties. Ook de om­zet­ten bij zo­wel Tur­ner als HBO lie­pen op jaar­ba­sis op.

Het in New York ge­ves­tig­de con­cern ver­hoog­de zijn out­look en gaat uit van een aan­ge­pas­te winst per ge­woon aan­deel uit voort­ge­zet­te ac­ti­vi­tei­ten tus­sen 5,45 en 5,55 dol­lar. Eer­der ging het con­cern uit van een aan­ge­pas­te winst van 5,35 tot 5,45 dol­lar per aan­deel, ex­clu­sief een be­las­ting­ba­te van 0,28 dol­lar per aan­deel. Over 2015 be­droeg de aan­ge­pas­te winst 4,75 dol­lar per aan­deel. Te­le­com­be­drijf AT&T heeft 107,50 dol­lar per aan­deel over Ti­me War­ner, deels af­ge­re­kend in con­tan­ten en deels in aan­de­len. Met dit bod, dat op 22 ok­to­ber naar bui­ten werd ge­bracht, wordt Ti­me War­ner, in­clu­sief schul­den, ge­waar­deerd op 108,7 mil­jard dol­lar.

De be­stu­ren van bei­de be­drij­ven staan ach­ter de deal en AT&T ver­wacht dat de over­na­me in het eer­ste jaar na af­ron­ding po­si­tief zal bij­dra­gen aan zo­wel de aan­ge­pas­te winst per aan­deel als de vrije kas­stroom per aan­deel.

Het aan­deel Ti­me War­ner steeg gis­te­ren voor­beurs 1,4 pro­cent naar 89,52 dol­lar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.