Mol­ler Maersk boekt la­ge­re re­sul­ta­ten

Times of Suriname - - ECONOMIE -

KOPENHAGEN - Mol­ler Maersk heeft in het der­de kwar­taal zo­wel een la­ge­re winst als om­zet ge­boekt, van­we­ge de aan­hou­den­de moei­lij­ke markt­om­stan­dig­he­den. Dit bleek gis­te­ren tij­dens de pu­bli­ca­tie van de re­sul­ta­ten van de Deen­se con­tai­ner­re­de­rij.

Het con­cern meld­de in het be­ge­lei­dend pers­be­richt dat de re­sul­ta­ten van het be­drijf aan­zien­lijk wor­den be­ïn­vloedt door ‘on­e­ven­wich­ti­ge markt­om­stan­dig­he­den’, wat leidt tot aan­hou­den­de la­ge con­tai­ner vracht­ta­rie­ven en la­ge olie­prij­zen. Daar­naast her­haalt het be­drijf zijn nieu­we stra­te­gie, waar­bij Mol­ler Maersk zich blijft rich­ten op kos­ten­ef­fi­ci­ën­tie en het maxi­ma­li­se­ren van de syn­er­gie tus­sen de di­ver­se di­vi­sies en het ver­be­te­ren van de ope­ra­ti­o­ne­le pres­ta­ties.

Mol­ler Maersk boek­te in het der­de kwar­taal een ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat (EBIT) van 805 mil­joen dol­lar, te­gen 1,2 mil­jard dol­lar in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. On­der de streep daal­de de net­to­winst van 778 mil­joen naar 438 dol­lar. De om­zet daal­de in het der­de kwar­taal van 10,1 mil­jard dol­lar in het der­de kwar­taal van 2015 maar 9,2 mil­jard dol­lar het af­ge­lo­pen kwar­taal.

Mol­ler Maersk voor­ziet voor het he­le boek­jaar een on­der­lig­gend re­sul­taat van min­der dan 1,0 mil­jard dol­lar. Eer­der gaf het be­drijf al aan een re­sul­taat te ver­wach­ten dat ‘aan­zien­lijk’ la­ger zal zijn dan het on­der­lig­gend re­sul­taat van 3,1 mil­jard dol­lar vo­rig jaar. De bru­to kas­stroom voor in­ves­te­rin­gen zal naar ver­wach­ting on­ge­veer 6 mil­jard dol­lar be­dra­gen. (Beurs­dui­vel/fo­to: na­ples­he­rald.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.