Eu­ro­pe­se lei­ders ver­ant­woor­de­lijk do­de vluch­te­lin­gen in Mid­del­land­se Zee

Times of Suriname - - BUITENLAND - Asiel­zoe­kers ver­drin­ken, stik­ken of ster­ven door het in­a­de­men van die­sel­dam­pen in over­be­volk­te bo­ten. (IBTi­mes UK)

GROOT-BRITTANNIE Eu­ro­pe­se lan­den ma­ken de vluch­te­lin­gen­cri­sis al­leen maar er­ger. Eu­ro­pe­se be­winds­lie­den dwin­gen men­sen im­mers ge­vaar­lij­ke rou­tes via men­sen­smok­ke­laars te ne­men om oor­log en ver­vol­ging te ont­vluch­ten. Meer nog: over­he­den en be­leids­ma­kers ont­ken­nen moed­wil­lig de re­a­li­teit zo­dat ze hun slecht­gein­for­meer­de po­si­tie zou­den kun­nen be­hou­den.

Dat stelt een nieuw rap­port van het Med­mig Pro­ject, een Brits in­ter­u­ni­ver­si­tair on­der­zoeks­pro­ject. Dit jaar kwa­men al bij­na 4.000 vluch­te­lin­gen om in de Mid­del­land­se Zee. Het ver­plet­te­ren­de rap­port, dat The In­de­pen­dent kon in­kij­ken, be­sluit dat de wei­ge­ring le­ga­le vlucht­rou­tes te ope­nen er­voor heeft ge­zorgd dat de vraag naar men­sen­smok­kel via steeds ge­vaar­lij­ker rou­tes is toe­ge­no­men. Ope­ra­ties die de bloei­en­de men­sen­smok­kel pro­beer­den in te dij­ken heb­ben het ge­bruik van klei­ne­re en min­der zee­waar­di­ge bo­ten bij de over­steek van de Mid­del­land­se Zee aan­ge­zwen­geld. Daar­mee droe­gen die ope­ra­ties bij aan de dood van nu al bij­na 4.000 mi­gran­ten dit jaar.

Pro­fes­sor He­a­ven Craw­ley, au­teur van het rap­port en ver­bon­den aan de uni­ver­si­teit van Coven­try, ver­klaart aan The In­de­pen­dent dat po­li­ti­ci moed­wil­lig de re­a­li­teit van de cri­sis ont­ken­nen om hun slecht ge­ïn­for­meer­de po­si­ties bin­nen over­he­den te be­hou­den. Vol­gens Craw­ley is de wei­ge­ring van GrootB­rit­tan­nië om vluch­te­lin­gen op te ne­men die al in Eu­ro­pa zijn vre­se­lijk, nu er naar schat­ting 60.000 vluch­te­lin­gen vast­zit­ten in Grie­ken­land. Het slui­ten van gren­zen, het ver­stren­gen van de asiel­re­ge­ling en de Eu­ro­pe­se ope­ra­ties op de Mid­del­land­se Zee heb­ben de men­sen­smok­ke­laars de wind niet uit de zei­len ge­no­men, wel in­te­gen­deel. Vol­gens het rap­port heb­ben de Eu­ro­pe­se maat­re­ge­len vluch­te­lin­gen in de han­den van men­sen­smok­ke­laars ge­jaagd. El­ke be­vraag­de vluch­te­ling ge­tuig­de voor min­stens één deel van de tocht be­roep te heb­ben ge­daan op een smok­ke­laar. Eén op de tien vluch­te­lin­gen die in Grie­ken­land wer­den on­der­vraagd voor het rap­port had vruch­te­loos ge­poogd een le­ga­le weg te vin­den om de EU bin­nen te ra­ken en had dan één van de ve­le ri­si­co­vol­le rou­tes ge­no­men, wat vaak meer kost­te dan een wet­te­lij­ke reis.

Eu­ro­pe­se po­li­ti­ci schil­de­ren die smok­ke­laars vaak af als on­der­de­len van een groot cri­mi­neel net­werk, maar vol­gens het Med­mig rap­port zijn het vaak le­den van de lo­ka­le ge­meen­schap of het so­ci­a­le net­werk van asiel­zoe­kers. Hun na­men en te­le­foon­num­mers gaan van mond tot mond. Amb­te­na­ren, mi­li­tai­ren, po­li­tie en grens­wach­ters zijn ook be­trok­ken bij de smok­kel, stel­len de on­der­zoe­kers. Ze ci­te­ren tal van ge­tui­ge­nis­sen van smok­ke­laars die de po­li­tie om­ko­pen in Grie­ken­land, Tur­kije en an­de­re tran­sit­lan­den.

Sinds het om­stre­den ak­koord tus­sen de Eu­ro­pe­se Unie en Tur­kije in maart dit jaar van kracht werd, is het aan­tal over­ste­ken van de Ege­ï­sche Zee fors af­ge­no­men. Door het ak­koord ris­ke­ren mi­gran­ten die op de Griek­se ei­lan­den aan­ko­men te­rug naar Tur­kije ge­stuurd te wor­den. Het ak­koord staat ech­ter on­der druk door de span­nin­gen tus­sen de EU en An­ka­ra.

Het aan­tal asiel­zoe­kers dat van­uit Noord-Afri­ka Eu­ro­pa bin­nen­komt, is niet ver­min­derd, on­danks an­ti­s­mok­ke­li­ni­ti­a­tie­ven.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.