Brand­stof­te­kort mo­ge­lijk oor­zaak crash MH370

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AUSTRALIE - Tij­dens de crash van het vlieg­tuig MH370 had de pi­loot geen con­tro­le over het stuur. Dat blijkt uit nieuw on­der­zoek van het Au­stra­li­sche Trans­port- en Vei­lig­heids­bu­reau (ATSB). Eer­der werd ge­dacht dat de crash het ge­volg was van men­se­lijk han­de­len. Dit wordt nu weer­spro­ken.

Uit het on­der­zoeks­rap­port blijkt dat de crash mo­ge­lijk ver­oor­zaakt werd door een te­kort aan brand­stof. Het toe­stel stort­te met gro­te vaart in cir­kels naar be­ne­den. Te­ken dat de mo­to­ren uit­ston­den en de be­stuur­ders geen po­gin­gen heb­ben on­der­no­men om de koers van het toe­stel te wij­zi­gen. De on­der­zoe­kers trek­ken de­ze con­clu­sie om­dat de klep­pen waar­mee het toe­stel kan wor­den af­ge­remd, niet wa­ren uit­ge­klapt. Daar­uit maakt het on­der­zoeks­team op dat de pi­loot het toe­stel niet ge­reed heeft ge­maakt voor een nood­lan­ding.

“Met dit rap­port kun­nen we uit­slui­ten dat de pi­loot bij be­wust­zijn was”, zegt Volks­krant Zuid­oost-Azië cor­res­pon­dent Mi­chel Maas van­uit Jak­ar­ta. “De pi­loot was waar­schijn­lijk al ge­rui­me be­wus­te­loos toen het toe­stel neer­stort­te.”

Het pas­sa­giers­vlieg­tuig MH370 ver­dween in maart 2014 van de ra­dar tij­dens de vlucht van Ku­a­la Lum­pur naar Be­ij­ing. Hal­ver­we­ge de vlucht werd de ra­dar­ap­pa­ra­tuur uit­ge­scha­keld, ver­vol­gens wij­zig­de het toe­stel van koers in de rich­ting van de In­di­sche Oce­aan. Daar stort­te de MH370 neer.

Er za­ten 239 men­sen aan boord, al­len kwa­men om. Waar­om de ver­bin­ding ver­bro­ken werd, blijft een mys­te­rie. Al­le pas­sa­giers zijn uit­ge­breid ge­screend om te con­tro­le­ren of er even­tu­e­le ter­ro­ris­ten aan boord wa­ren, de dos­siers van de be­man­ning zijn uit­ge­plo­zen op psy­chi­sche stoor­nis­sen. Nieu­we in­zich­ten blij­ven ech­ter uit. Op en­ke­le brok­stuk­ken na werd het vlieg­tuig niet te­rug­ge­von­den. Het on­der­zoek, dat met be­hulp van de­ze brok­stuk­ken tot stand kwam, is gis­te­ren ge­pre­sen­teerd. Op ba­sis van op­ge­van­gen zwak­ke sa­tel­liet­sig­na­len werd een ver­moe­de­lij­ke rou­te van het toe­stel ge­re­con­stru­eerd. Ver­vol­gens werd een ge­bied van 120 dui­zend vier­kan­te ki­lo­me­ter aan­ge­we­zen waar­bin­nen MH370 in zee zou zijn ge­stort.

In dat ge­bied wordt nu al twee jaar te­ver­geefs ge­zocht, on­der meer door het Ne­der­land­se be­drijf Fug­ro. Met on­der­wa­ter­ap­pa­ra­tuur is de zee­bo­dem me­ter voor me­ter af­ge­zocht en in kaart ge­bracht. Het stuk oce­aan ligt twee­dui­zend ki­lo­me­ter van de Au­stra­li­sche kust, het wa­ter is er op plaat­sen meer dan 3 ki­lo­me­ter diep, en het weer is er on­stui­mig. Het doel is om voor het eind van het jaar het he­le ge­bied te heb­ben uit­ge­kamd, daar­na wordt het on­der­zoek ge­slo­ten tot er nieu­we aan­wij­zin­gen ge­von­den zijn.

(de Volks­krant)

Het Au­stra­li­sche Trans­port- en Vei­lig­heids­bu­reau (ATSB). (Aun­ty­Pru.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.