Ook min­der­ja­ri­ge mi­gran­ten weg­ge­haald uit ‘jun­gle’ Ca­lais

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANKRIJK - De Fran­se over­heid was dins­dag­och­tend be­gon­nen met het ont­rui­men van het op­vang­cen­trum voor al­leen rei­zen­de jon­ge mi­gran­ten in Ca­lais. Gis­ter­mor­gen wer­den drie bus­sen vol­ge­la­den met min­der­ja­ri­gen, die over asiel­zoe­kers­cen­tra in de rest van het land zijn ver­spreid. Dit meldt de Fran­se krant Le Fi­ga­ro. Naar schat­ting ver­ble­ven er 1.500 min­der­ja­ri­ge al­leen­staan­de mi­gran­ten in het op­vangs­cen­trum van Ca­lais. Na de ont­rui­ming die vo­ri­ge week plaats­vond, is de eva­cu­a­tie de laat­ste stap in de ont­man­te­ling van de ‘jun­gle’ van Ca­lais. Gis­te­ren hield de Fran­se over­heid 30 bus­sen be­schik­baar om de min­der­ja­ri­ge vluch­te­lin­gen te ver­de­len over 60 ver­schil­len­de asiel­zoe­kers­cen­tra.Een groot aan­tal vluch­te­lin­gen hoopt de over­steek te ma­ken naar het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk, in de asiel­zoe­kers­cen­tra zal wor­den on­der­zocht of de vluch­te­lin­gen het recht heb­ben om de over­steek te ma­ken. Bij de eva­cu­a­tie uit het op­vang­cen­trum in Ca­lais wa­ren Brit­ten aan­we­zig, die de im­mi­gran­ten op het hart druk­ken om voor­al de Fran­se pro­ce­du­res te vol­gen, ten ein­de meer kans te ma­ken op een ver­blijfs­ver­gun­ning. Tot nu toe had­den ruim 1.800 vluch­te­lin­gen aan­ge­ge­ven min­der­ja­rig te zijn, slechts 300 hier­van kre­gen de mo­ge­lijk­heid om Het Ka­naal over te ste­ken en asiel aan te vra­gen in Groot-Brittannië. De be­trek­kin­gen tus­sen het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk en Frankrijk staan op dit punt on­der druk. Af­ge­lo­pen week­end kreeg Frankrijk kri­tiek van de Brit­ten, om­dat de vluch­te­lin­gen die in Ca­lais ver­ble­ven aan ge­vaar wer­den bloot­ge­steld. Dit schoot de Fran­se re­ge­ring in het ver­keer­de keel­gat, om­dat die van mening is dat de Brit­ten te wei­nig vluch­te­lin­gen op­van­gen. Dins­dag­avond bra­ken er vecht­par­tij­en uit tus­sen hon­der­den min­der­ja­ri­ge vluch­te­lin­gen in Ca­lais. Vol­gens de lo­ka­le au­to­ri­tei­ten moest de po­li­tie groe­pen uit el­kaar ha­len om ver­de­re es­ca­la­tie te voor­ko­men.

(de Volks­krant/ NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.