Sy­ri­sche pre­si­dent As­sad wil tot 2021 aan de macht blij­ven

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SYRIE - De Sy­ri­sche pre­si­dent Bas­har al-As­sad wil nog tot ze­ker 2021 aan de macht blij­ven, on­danks de al vijf jaar du­ren­de bur­ger­oor­log in zijn land. Dat zei As­sad in een in­ter­view met wes­ter­se jour­na­lis­ten, on­der an­de­re van The New York Ti­mes. In dat jaar ein­digt de der­de ze­ven­ja­ri­ge ambts­ter­mijn van de om­stre­den lei­der.

In het vraag­ge­sprek geeft As­sad de Ver­e­nig­de Sta­ten de schuld van het ve­le bloed­ver­gie­ten in Sy­rië. De VS zou IS heb­ben ge­steund en ook an­de­re mi­li­tan­te ex­tre­mis­ten. “Of er nu een goe­de of een slech­te re­ge­ring is, het is niet hun mis­sie”, be­kri­ti­seer­de hij el­ke wes­te­lij­ke in­men­ging in Sy­rië tij­dens het in­ter­view, dat plaats­vond in Da­mas­cus. Vol­gens As­sad schildert de VS hem ne­ga­tief af, om­dat ze van hem af wil­len. “Ik ben slechts een kran­ten­kop - de slech­te pre­si­dent, de slech­te­rik, die al­le goe­de men­sen ver­moordt”, al­dus As­sad. “Jul­lie ken­nen dit ver­haal. De ech­te re­den is het om­ver­wer­pen van de re­ge­ring. De­ze re­ge­ring vol­doet niet aan de cri­te­ria van de VS.”

Toch staat hij open voor een dia­loog met di­ver­se in­stan­ties en lan­den. “Zelfs met de Ver­e­nig­de Sta­ten. Maar dat be­te­kent niet dat we on­ze soe­ve­rei­ni­teit op­ge­ven of dat Sy­rië een ma­ri­o­net wordt van an­de­re lan­den”, zei As­sad. Tij­dens de ont­moe­ting met de pers, die door de jour­na­list van New York Ti­mes de sur­re­a­lis­tisch wordt ge­noemd, ont­vouw­de As­sad ook plan­nen voor een toe­kom­stig Sy­rië, met daar­in een mo­der­ne men­ta­li­teit en meer dia­loog. Maar dat tijd­perk kan pas aan­bre­ken na­dat de oor­log voor­bij is, een oor­log die het re­ge­rings­le­ger, dat on­der an­de­re wordt bij­ge­staan door Rus­land, vol­gens As­sad ze­ker zal win­nen.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.