Uit­spraak hof over be­gin ‘brexit’

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE - Een Brits ge­rechts­hof, de High Court, doet van­daag uit­spraak in een zaak over de vraag wie in Londen for­meel be­gint met het ver­trek van het land uit de Eu­ro­pe­se Unie (brexit). Betwist wordt of de re­ge­ring zelf de stap kan zet­ten, of dat het par­le­ment het moet doen. Vol­gens be­trok­ken par­tij­en is de uit­spraak om 11.00 uur (Ne­der­land­se tijd). De Con­ser­va­tie­ve re­ge­ring van pre­mier The­re­sa May gaat er­van uit dat het de taak van de re­ge­ring is. Te­gen­stan­ders van de brexit pro­be­ren met ju­ri­di­sche pro­ce­du­res het ver­trek uit de EU te dwars­bo­men. In het par­le­ment is er na­me­lijk geen meer­der­heid voor de brexit, waar­toe de Brit­ten per re­fe­ren­dum be­slo­ten. Om de EU daad­wer­ke­lijk te ver­la­ten moet een lid­staat de Eu­ro­pe­se Raad, dus de top van de EU en de lei­ders van de ove­ri­ge lid­sta­ten, for­meel op de hoog­te stel­len van het voor­ne­men uit de unie te stap­pen. Het Ver­drag van Lis­sa­bon (2007) be­paalt in ar­ti­kel 50 dat de par­tij­en dan in twee jaar moe­ten re­ge­len hoe ze ver­der gaan.

May heeft eer­der aan­ge­ge­ven dat ze in het voor­jaar het par­le­ment wil voor­stel­len de wet op de Eu­ro­pe­se Ge­meen­schap­pen uit 1972 af te schaf­fen. Met die wet werd het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk lid van de toen­ma­li­ge EEG. In de wet staan tek­sten die aan­ge­ven dat Eu­ro­pe­se wet­ge­ving boven de Brit­se wet­ten staat. Zo lang de wet geldt, is het land ge­woon EU-lid en gel­den EU-re­gels.

Vol­gens waar­ne­mers wordt de brexit een ju­ri­disch erg moei­lij­ke klus. In het re­fe­ren­dum in ju­ni over lid­maat­schap van de EU bleek een klei­ne meer­der­heid voor­na­me­lijk En­gel­se kie­zers voor de brexit. Noor­dIer­land, Schotland en Wa­les zijn te­gen. For­meel is het re­fe­ren­dum niet eens bin­dend.

(De Te­le­graaf)

De­mon­stran­ten te­gen het uit­tre­den van Groot- Brittannië uit de EU. (Fi­nan­ci­al Ti­mes)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.