Poe­tin geeft op­dracht tot nieu­we hu­ma­ni­tai­re cor­ri­dor in Alep­po

Times of Suriname - - BUITENLAND - Een straat in Alep­po be­zaaid met stof en puin van door bom­men ge­trof­fen ge­bou­wen. (NU.nl)

RUS­LAND - De Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin heeft op­dracht ge­ge­ven tot het in­stel­len van een tien uur du­ren­de hu­ma­ni­tai­re cor­ri­dor, mor­gen, in de Sy­ri­sche stad Alep­po. Tot die tijd moe­ten lucht­aan­val­len op de be­le­ger­de stad wor­den ge­staakt.

Via acht ver­schil­len­de vrij­ge­maak­te zo­nes kun­nen in­wo­ners en mi­li­tan­ten de stad mor­gen tus­sen 9.00 en 19.00 uur ver­la­ten, al­dus het Krem­lin. Via twee van de­ze door­gan­gen zou­den re­bel­len uit de stad kun­nen weg­vluch­ten. “We roe­pen lei­ders van al­le ge­wa­pen­de groe­pen op om te stop­pen met vech­ten en Alep­po met hun wa­pens te ver­la­ten,” zegt op­per­be­vel­heb­ber Va­lery Gera­si­mov vol­gens pers­bu­reau Itar-Tass. Vol­gens Gera­si­mov sla­gen de Ame­ri­ka­nen er niet in om ge­ma­tig­de re­bel­len te schei­den van le­den van ter­reur­be­we­ging IS. Daar­om zou de ge­ma­tig­de op­po­si­tie er goed aan doen de stad te ver­la­ten, zo­dat de lan­den zich kun­nen fo­cus­sen op de strijd te­gen IS. Het le­ger zou zich tij­de­lijk te­rug­trek­ken uit de twee vlucht­we­gen uit de stad, waar­van er een naar de Turk­se grens moet lei­den en een naar de stad Ib­lid in het zuid­wes­ten.

Via zes an­de­re vlucht­rou­tes zou­den bur­gers de stad vei­lig kun­nen ver­la­ten. Het is niet de eer­ste keer dat Rus­land op­roept tot een cor­ri­dor voor in­wo­ners van Alep­po. Eind ok­to­ber acht­te de Ver­e­nig­de Na­ties de eva­cu­a­tie van bur­gers uit de stad ech­ter niet vei­lig ge­noeg, om­dat een VN-kon­vooi was be­scho­ten toen het de stad wil­de bin­nen­rij­den. Sinds 18 ok­to­ber voe­ren Sy­ri­sche en Rus­si­sche ge­vechts­vlieg­tui­gen geen aan­val­len meer uit op Alep­po. Vol­gens een ver­kla­ring van de het Krem­lin wei­gert Poe­tin om lucht­aan­val­len op de stad voor mor­gen te her­vat­ten, hoe­wel het le­ger daar­op heeft aan­ge­dron­gen.

Het staakt-het-vu­ren moet bur­gers de kans ge­ven de stad te ver­la­ten, maar dat ge­beurt tot nu toe mond­jes­maat om­dat de vlucht­rou­tes on­vei­lig zou­den zijn. Het re­gime be­schul­digt de re­bel­len er­van aan­val­len uit te voe­ren op de cor­ri­dors.

Een voor­waar­de die Rus­land dins­dag­avond nog stel­de voor de ver­le­ning van het staak­t­het-vu­ren was dat de ge­ma­tig­de re­bel­len stop­pen met hun aan­val­len in de stad. Rus­land vecht aan de zij­de van het Sy­ri­sche le­ger in de bur­ger­oor­log.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.