Twee agen­ten dood­ge­scho­ten tij­dens ‘hin­der­laag’ in Io­wa

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - In Des Moi­nes, de hoofd­stad van de Ame­ri­kaan­se staat Io­wa, zijn dins­dag­nacht (lo­ka­le tijd) twee agen­ten dood­ge­scho­ten. Er zijn nog geen ar­res­ta­ties ver­richt.

De lo­ka­le po­li­tie spreekt vol­gens Bloom­berg van een hin­der­laag, die eer­der is ge­bruikt te­gen agen­ten in de VS. In de nacht van dins­dag op woens­dag werd eerst een agent dood­ge­scho­ten ach­ter het stuur van zijn pa­trouil­le-au­to. Toen er zo’n twin­tig mi­nu­ten la­ter ver­ster­king kwam, werd een twee­de agent neer­ge­scho­ten. Hij over­leed on­der­weg naar het zie­ken­huis.

Een woord­voer­der van de po­li­tie meldt dat de neer­ge­scho­ten agen­ten niets ver­keerd de­den en dat er geen in­ter­ac­tie was met de da­der(s) voor de schiet­par­tij. Vol­gens de po­li­tie is de da­der nog steeds vuur­wa­pen­ge­vaar­lijk. “Er be­staan een re­ëel en acuut ge­vaar voor po­li­tie­agen­ten op dit mo­ment”, al­dus de po­li­tie­woord­voer­der. De da­der is naar ver­luidt een 46-ja­ri­ge blan­ke Ame­ri­kaan, te­gen wie een ar­res­ta­tie­be­vel is uit­ge­vaar­digd.

Als ge­volg van de zoek­ac­tie blij­ven scho­len in de buurt van de schiet­par­tij gis­te­ren dicht. On­der­wij­zers wordt ge­vraagd niet naar hun werk te gaan. Ge­weld te­gen en door agen­ten in de Ver­e­nig­de Sta­ten ligt on­der een ver­groot­glas sinds wit­te agen­ten in 2014 een zwar­te tie­ner dood­scho­ten in de plaats Fer­gu­son. Sinds­dien zijn er ge­re­geld rel­len tus­sen de po­li­tie en de­mon­stran­ten. In Ba­ton Rou­ge in Loui­si­a­na wer­den in ju­li van dit jaar ook agen­ten in een hin­der­laag ge­lokt. Ze wer­den neer­ge­scho­ten toen ze op een mel­ding van een schiet­par­tij af­kwa­men. In die­zelf­de maand schoot een sluip­schut­ter vijf agen­ten dood in de Tex­aan­se stad Dal­las.

(NU.nl)

Spe­ci­al unit van de po­li­tie be­zig met het on­der­zoek. (ABC News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.