Trump krijgt steun ul­tra­recht­se splin­ter­par­tij Utah

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De Re­pu­bli­kein­se pre­si­dents­kan­di­daat Do­nald Trump krijgt in de staat Utah stem van een ul­tra­recht­se blan­ke na­ti­o­na­list. Wil­li­am Jo­hn­son, de lei­der van de ul­tra­recht­se splin­ter­par­tij Ame­ri­can Free­dom Party, is in Utah een cam­pag­ne be­gon­nen om Do­nald Trumps con­ser­va­tie­ve ri­vaal Evan McMul­lin zwart te ma­ken.

McMul­lin is een Re­pu­bli­kein die zich uit on­vre­de over de kan­di­da­tuur van Trump als on­af­han­ke­lij­ke kan­di­daat in de ver­kie­zin­gen heeft ge­stort. Zijn kans om het Wit­te Huis te ha­len is vrij­wel ni­hil, ook al om­dat hij maar in elf sta­ten mee­doet. Maar McMul­lin, een mor­moon, staat wel vrij­wel ge­lijk met Trump in Utah. Tra­di­ti­o­neel stemt die staat al­tijd Re­pu­bli­keins, maar veel mor­mo­nen heb­ben net als McMul­lin moei­te met Trumps gro­ve op­mer­kin­gen over vrou­wen en zijn neer­bui­gen­de uit­spra­ken over min­der­he­den. Als McMul­lin Trump in Utah in­haalt, raakt de mil­jar­dair zes kies­man­nen kwijt die hij hard no­dig heeft om zijn De­mo­cra­tisch ri­vaal Hil­la­ry Clin­ton te ver­slaan. Om dat te voor­ko­men is Jo­hn­son nu een cam­pag­ne be­gon­nen waar­bij hij hon­derd­dui­zen­den kie­zers in Utah met ge­au­to­ma­ti­seer­de te­le­foon­tjes waar­schuwt dat McMul­lin ei­gen­lijk ho­mo­sek­su­eel is. Dat ligt bij veel mor­mo­nen nog steeds ge­voe­lig. Jo­hn­son wijst er in de te­le­fo­ni­sche bood­schap­pen ook op dat McMul­lins moe­der na haar schei­ding met een vrouw is ge­trouwd. Ook dat ligt in Utah nog­al ge­voe­lig. “Evan heeft twee mam­mies. Zijn moe­der is les­bisch en is ge­trouwd met een vrouw. Evan vindt dat ok’e”, luidt de bood­schap die Jo­hn­son heeft in­ge­spro­ken. “Evan is 40 jaar, is niet ge­trouwd en en heeft zelfs geen vrien­din. Ik denk dat Evan stie­kem ho­mo is. Stem niet op Evan McMul­lin.”

Te­gen­over de te­le­vi­sie­zen­der CNN gaf Jo­hn­son toe dat hij geen en­kel be­wijs heeft dat McMul­lin in­der­daad ho­mo­sek­su­eel is. De Trump­cam­pag­ne zegt dat zij niets te ma­ken heeft met de cam­pag­ne van Jo­hn­son, een ad­vo­caat uit Ca­li­for­nie. Maar de ul­tra­na­ti­o­na­lis­ti­sche lei­der stond eerst wel op de lijst van ge­de­le­geer­den van de Trump-cam­pag­ne in Ca­li­for­nie. Jo­hnsons par­tij is voor het mas­saal de­por­te­ren van il­le­ga­le im­mi­gran­ten, zo­als Trump in zijn ver­kie­zings­pro­gram­ma be­looft.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.