Zweep­sla­gen voor Ira­nees oud-pro­cu­reur we­gens dief­stal en ver­spil­ling

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAN - In Iran is de voor­ma­li­ge pro­cu­reur-ge­ne­raal van Te­he­ran ver­oor­deeld tot in to­taal 135 zweep­sla­gen voor dief­stal en ver­spil­ling van pu­blie­ke mid­de­len tij­dens zijn ter­mijn aan het hoofd van de so­ci­a­le ze­ker­heid. Dat meld­den de Ira­nees staats­me­dia. Sa­ïd Mor­t­aza­vi stond aan het hoofd van de so­ci­a­le ze­ker­heid in Iran on­der de voor­ma­li­ge pre­si­dent Mahm­oud Ah­ma­di­ne­jad (20052013). Hij werd ver­oor­deeld tot 70 zweep­sla­gen voor dief­stal van pu­blie­ke mid­de­len en nog eens 65 zweep­sla­gen voor na­la­tig­heid en ver­spil­ling van pu­blie­ke mid­de­len. Mor­t­aza­vi is een ge­con­tes­teerd fi­guur. In 2010 moest hij zijn func­tie als pro­cu­reur-ge­ne­raal van Te­he­ran op­ge­ven na meer­de­re klach­ten over men­sen­rech­ten­schen­din­gen. Hij werd er on­der meer van be­schul­digd ver­ant­woor­de­lijk te zijn voor de dood van drie po­li­tie­ke ge­van­ge­nen in 2009 en daar­naast zou hij ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de dood in 2003 van de Ira­nees -Ca­na­de­se fo­to­graaf Zah­ra Ka­ze­mi, die op­ge­pakt werd toen hij fo­to’s nam van een de­ten­tie­cen­trum voor po­li­tie­ke ge­van­ge­nen. Tij­dens zijn on­der­vra­ging in het bij­zijn van Mor­t­aza­vi zou hij een klap op het hoofd heb­ben ge­kre­gen, waar­na hij aan een her­sen­bloe­ding stierf. Daar­naast trad Mor­t­aza­vi ook hard op te­gen kri­ti­sche stem­men en jour­na­lis­ten in Iran. Hij doek­te tien­tal­len kri­ti­sche kran­ten op.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.