Groot­ste Deen­se olie- en gas­be­drijf wil af van olie en gas

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

Het groot­ste Deen­se ener­gie­be­drijf Dong Ener­gy over­weegt zijn in­ves­te­rin­gen in de ex­ploi­ta­tie van fos­sie­le brand­stof­fen vol­le­dig stop te zet­ten. Dat is op­val­lend, want dit be­drijf be­gon ooit als pu­re olie- en gas­pro­du­cent.

Dong Ener­gy werd veer­tig jaar ge­le­den op­ge­richt in De­n­e­mar­ken om olie en aard­gas te ex­ploi­te­ren in de Noord­zee en de Ba­rents­z­zee. Het let­ter­woord Dong staat vol­uit voor Dansk Olie og Na­tur­gas (Deen­se Olie en Na­tuur­gas = aard­gas). Het be­drijf groei­de sinds­dien uit tot een gro­te Eu­ro­pe­se spe­ler, met be­lan­gen in olie- en gas­vel­den, in­fra­struc­tuur en pijp­lei­din­gen in De­n­e­mar­ken, Zwe­den, Noor­we­gen, Duitsland en Nederland. Sinds de bouw van het eer­ste Deen­se wind­mo­len­park in 1991 zet­te Dong Ener­gy steeds na­druk­ke­lij­ker in op scho­ne ener­gie, be­gin ok­to­ber 2016 plaatste het be­drijf zijn dui­zend­ste wind­mo­len. Wind­ener­gie blijkt ook steeds winst­ge­ven­der; in de eer­ste helft van dit jaar was de­ze sec­tor goed voor 42 pro­cent van de be­drijfs­winst, een gro­ter aan­deel dan olie en gas. En­ke­le maan­den ge­le­den liet Dong al we­ten dat het zijn op­breng­sten uit olie- en gas­win­ning zou in­ves­te­ren in her­nieuw­ba­re ener­gie, maar nu lijkt het be­drijf dat pro­ces te wil­len ver­snel­len door zijn be­lan­gen in olie- en gas te koop aan te bie­den. Die wor­den door ana­lis­ten ge­schat op een to­ta­le waar­de van 1,8 mil­jard eu­ro.

Het be­drijf be­na­drukt wel dat een de­fi­ni­tie­ve be­slis­sing nog niet ge­no­men is. “Als ant­woord op spe­cu­la­ties in de me­dia be­ves­tigt Dong Ener­gy dat het zijn stra­te­gi­sche op­ties aan­gaan­de de toe­komst van olie en gas op­nieuw be­kijkt. De bank J.P. Mor­gan is on­der de arm ge­no­men om een eer­ste markt­ana­ly­se uit te voe­ren.” De ko­men­de vier jaar plant Dong groot­scha­li­ge wind­mo­len­par­ken in GrootB­rit­tan­nië en Duitsland, die de be­staan­de ca­pa­ci­teit meer dan ver­dub­be­len, van 3 gi­ga­watt be­gin dit jaar naar 6,7 gi­ga­watt in 2020. Dat is ge­noeg om 17 mil­joen Eu­ro­pe­a­nen van stroom te voor­zien. Of het be­drijf ook van naam zal ver­an­de­ren als de ver­koop van zijn olie- en aard­gas­ex­ploi­ta­tie er komt, moet nog blij­ken. (De we­reld mor­gen/ fo­to: Sun & Wind Ener­gy)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.