VS ont­hou­den zich voor het eerst over VN-re­so­lu­tie over em­bar­go Cu­ba

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

Voor het eerst heb­ben de VS zich ont­hou­den bij de stem­ming van een VN-re­so­lu­tie door de VN-Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring die het han­dels­em­bar­go te­gen Cu­ba ver­oor­deelt. Een over­wel­di­gen­de meer­der­heid van 191 lid­sta­ten stem­de voor de re­so­lu­tie. Al­leen de VS en Is­ra­ël ont­hiel­den zich.

Ame­ri­kaans VN-am­bas­sa­deur Samantha Po­wer kon­dig­de op 26 ok­to­ber 2016 een his­to­ri­sche ver­an­de­ring van de VS aan in de VN-Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring. “Na lan­ger dan vijf­tig jaar de weg van iso­la­tie te heb­ben ge­volgd, heb­ben we er nu voor ge­ko­zen de weg van en­ga­ge­ment te gaan”, zei ze. Haar ver­kla­ring werd met ap­plaus ont­van­gen.

Po­wer prees on­der meer sig­ni­fi­can­te voor­uit­gang die de Cu­baan­se re­ge­ring heeft ge­boekt in het re­du­ce­ren van de kin­der­sterf­te en de toe­gang tot on­der­wijs. Ook sprak ze over de es­sen­ti­ë­le rol die Cu­ba speel­de tij­dens de ebo­la-uit­braak in 2014. Cu­ba was een van de eer­ste lan­den om in ac­tie te schie­ten door meer dan twee­hon­derd me­di­sche pro­fes­si­o­nals naar de zwaarst ge­trof­fen de­len van WestAfri­ka te stu­ren.

Cu­baans mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Bru­no Ro­dri­gu­ez Par­ril­la ver­wel­kom­de de stem­ming, maar merk­te op dat het em­bar­go te­gen Cu­ba nog steeds door­gaat. De eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling van het land lijdt daar­on­der. Het em­bar­go kost­te het ei­land sinds 1960 naar schat­ting 125 mil­jard dol­lar eco­no­mi­sche scha­de, zei hij. “De men­se­lij­ke scha­de ver­oor­zaakt door de blok­ka­de is ech­ter niet te be­re­ke­nen”, zei Par­ril­la.

Hoe­wel de VS de reis- en han­dels­be­per­kin­gen heb­ben ver­min­derd, zijn de mees­te wet­ten en re­gels van het em­bar­go nog van kracht. Zo ver­biedt de Cu­ban De­mo­cra­cy Act uit 1992 bui­ten­land­se ves­ti­gin­gen van Ame­ri­kaan­se be­drij­ven om za­ken te doen met Cu­ba. Hier­door wordt de toe­gang van het land tot es­sen­ti­ë­le me­di­cij­nen en me­di­sche ap­pa­ra­tuur ge­blok­keerd. Dit heeft “zich ge­wro­ken” in de Cu­baan­se ge­zond­heids­zorg.

Par­ril­la noem­de als voor­beeld het Ame­ri­kaan­se be­drijf Med­tro­nic, dat niet in staat was ap­pa­ra­tuur voor Deep Brain Sti­mu­la­ti­on (die­pe her­sen­sti­mu­la­tie, DBS) te le­ve­ren aan Cu­ba. Daar­door kon­den men­sen die lij­den aan de ziek­te van Parkin­son en an­de­re neu­ro­lo­gi­sche aan­doe­nin­gen niet be­han­deld wor­den. De ziek­te van Parkin­son tast de ze­nuw­cel­len in de her­se­nen aan. Daar­door ge­raakt de pa­ti­ën­ten de con­tro­le over zijn spie­ren, over zijn spraak en over de ca­pa­ci­teit tot stap­pen kwijt. Be­han­de­ling kan de symp­to­men goed on­der con­tro­le hou­den, maar ge­ne­zing van de ziek­te is on­mo­ge­lijk. Be­han­de­ling is le­vens­lang no­dig (nvdr).

Mi­nis­ter Pa­ril­la wees er ook op dat de Cu­baan­se bij­dra­ge aan het be­strij­den van de ebo­la-cri­sis werd ge­hin­derd door de Brit­se Standard Char­te­red Bank, om­dat die wei­ger­de geld over te boe­ken van de VN-We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie naar Cu­baan­se art­sen. Hoe­wel Ame­ri­kaan­se ban­ken le­gaal Cu­baan­se trans­ac­ties kun­nen ver­wer­ken, zijn veel ban­ken nog bang voor ver­gel­dings­maat­re­ge­len van­uit de VS. Zij kre­gen eer­der ho­ge boe­tes voor het schen­den van het em­bar­go. In 2012 kreeg ING Bank een boe­te van 619 mil­joen dol­lar. HSBC moest 1,9 mil­jard be­ta­len en BNP Pa­ri­bas 8,83 mil­jard dol­lar. Zelfs na de­cem­ber 2014, toen de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Barack Oba­ma aan­kon­dig­de de be­trek­kin­gen met Cu­ba vol­le­dig te wil­len her­stel­len, kreeg de Fran­se bank Cre­dit Agri­co­le nog een boe­te van 787 mil­joen dol­lar voor het schen­den van het Ame­ri­kaan­se em­bar­go.

Het op­hef­fen van de blok­ka­de is de sleu­tel tot nor­ma­li­se­ring van de be­trek­kin­gen met de VS”, zei Par­ril­la. VS-am­bas­sa­deur Po­wer liet zich in soort­ge­lij­ke be­woor­din­gen uit en zei dat bei­de lan­den ver­der moe­ten wer­ken aan toe­na­de­ring, on­danks de ver­schil­len. “Van­daag zet­ten we op­nieuw een klei­ne stap om dat mo­ge­lijk te ma­ken. Er zul­len er nog veel vol­gen, in­clu­sief, dat ho­pen we, het voor­goed op­hef­fen van het Ame­ri­kaan­se em­bar­go.”

(De we­reld mor­gen/ fo­to: Chi­ca­go Re­li­gious Le­a­der­ship Net­work on La­tin

Ame­ri­ca)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.