Ox­fam: lob­by­is­ten schrij­ven EU-re­gel­ge­ving bi­o­brand­stof­fen

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft zijn amb­te­na­ren de op­dracht ge­ge­ven om in de loop van no­vem­ber 2016 nieu­we re­gels uit te wer­ken voor de pro­duc­tie van bi­o­brand­stof­fen. De lob­by van de bi­o­brand­stof­fen zet daar­om 400 lob­by­is­ten en 14 mil­joen eu­ro in om de nieu­we EU-re­gel­ge­ving toch naar hun hand te zet­ten. Ox­fam on­der­zocht de om­vang, de werk­wij­ze en de im­pact van de lob­by­groe­pen die wor­den in­ge­zet ten ba­te van de sec­tor van de bi­o­brand­stof­fen. De re­sul­ta­ten van hun on­der­zoek wer­den ge­bun­deld in het rap­port Burning land, Burning the cli­ma­te. Uit dat on­der­zoek blijkt dat de lob­by­is­ten van de sec­tor er in sla­gen een gro­te in­vloed uit te oe­fe­nen op de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie en zo re­ë­le her­vor­min­gen van de be­leids­re­gels te­gen­hou­den.

De

be­drij­ven

die

bi­o­brand­stof­fen pro­du­ce­ren ma­ken meer en meer ge­bruik van ge­was­sen die voor men­se­lij­ke con­sump­tie ge­schikt zijn om hun brand­stof­fen te pro­du­ce­ren. Dit maakt dat in lan­den als Tan­za­nia, Pe­ru en In­do­ne­sië meer en meer land­bouw­grond en voed­sel­ge­was­sen wor­den ont­zegd aan de lo­ka­le be­vol­king, dat ze hun eni­ge bron van in­kom­sten en voed­sel ver­lie­zen, uit hun hui­zen en dor­pen en van hun ak­kers wor­den ver­dre­ven. Marc-Oli­vier Her­man is ex­pert bi­o­brand­stof­fen bij Ox­fam en me­de-au­teur van het rap­port. “In zijn ij­ver om de ener­gie­bron­nen te di­ver­si­fi­ë­ren en min­der fos­sie­le brand­stof­fen te ge­brui­ken, ver­oor­zaakt de EU recht­streeks en on­recht­streeks ar­moe­de, hon­ger, ver­drij­ving van men­sen uit hun hui­zen en dor­pen – en bo­ven­dien, meer in plaats van min­der CO2uit­stoot. De EU heeft mach­ti­ge markt­krach­ten los­ge­la­ten die een spoor van ver­nie­ling ach­ter­la­ten over de pla­neet.” De com­mer­ci­ë­le druk is zeer aan­zien­lijk om aan de­ze wan­toe­stan­den niets te ver­an­de­ren en ze zelfs nog te ver­er­ge­ren. De lob­by van de bi­o­brand­stof­fen is nu al gro­ter dan die van de ta­bak­s­ec­tor en stelt per­ma­nent 121 lob­by­is­ten te­werk. In to­taal be­te­kent dit ze­ven lob­by­is­ten per be­trok­ken EU-amb­te­naar.

In to­taal zet­ten zich ech­ter nog meer lob­by­is­ten in als tij­de­lij­ke ac­ti­vi­teit, on­ge­veer 400 in 2015. Sa­men heb­ben zij een bud­get ge­spen­deerd van 14 mil­joen eu­ro. Sa­men met de 121 per­ma­nen­te lob­by­is­ten van de sec­tor zijn ze met meer dan de vol­le­di­ge per­so­neels­staf van het Al­ge­meen Di­rec­to­raat voor Ener­gie van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie.

Een van de mach­tig­ste be­drij­ven van de sec­tor in Bel­gië is de Avril Group, die ei­ge­naar is van Dies­ter In­du­strie. Dies­ter is op zijn beurt ei­ge­naar van het bi­o­brand­stof­fen­be­drijf Ole­on, in Ert­vel­de bij Gent. De maat­schap­pe­lij­ke kost van het hui­di­ge bi­o­brand­stof­fen­be­leid voor de Eu­ro­pe­se ge­meen­schap be­loopt nu al on­ge­veer 5,5 tot 9,1 mil­jard eu­ro per jaar, ten ge­vol­ge van de scha­de aan men­sen­le­vens, aan de na­tuur en aan het kli­maat. Ge­mid­deld sto­ten bi­o­brand­stof­fen ge­pro­du­ceerd op voed­sel­ge­was­sen 50 pro­cent meer CO2 uit dan fos­sie­le brand­stof­fen. De EU gaat door de­ze prak­tijk zijn be­lof­tes van het kli­maat­ak­koord COP21 niet kun­nen waar­ma­ken. Ox­fam stelt dat er re­gels moe­ten ko­men die het vol­le­dig ver­bie­den om nog bi­o­brand­stof­fen te pro­du­ce­ren met voed­sel­ge­was­sen (of daar­van af­ge­lei­de pro­duc­ten). An­ders blijft de strijd te­gen de ar­moe­de en de hon­ger en te­gen de kli­maat­ver­an­de­ring zin­loos.

(De we­reld mor­gen)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.