Gi­raf­fe ach­ter­volgt man Dit maak ik nooit meer mee

Times of Suriname - - PANORAMA -

Fiets je on­schul­dig door de Zuid-Afri­kaan­se om­ge­ving, zie je in­eens een gi­raf­fe op een paar me­ter af­stand. “Mijn hart­slag ging naar twee­hon­derd”, zegt moun­tain­bi­ker Ger­ben Mos uit Ha­vel­te na zijn ha­che­lij­ke avon­tuur. “Ik dacht echt: die trapt me van mijn fiets af - Ger­ben Mos.” Wie op zon­dag­och­tend zijn we­ke­lijk­se rond­je door de Drent­se bos­sen fietst, ziet hoog­uit een haas of een eek­hoorn ren­nen, met een beet­je ge­luk een ree. Dat heeft Ger­ben Mos (24) uit Ha­vel­te vaak ge­noeg mee­ge­maakt. Niks geks aan. Maar wan­neer je in­eens ach­ter­volgd wordt door een gi­raf­fe, weet zelfs een door­ge­win­ter­de moun­tain­bi­ker als Mos even niet weet wat hij moet doen. Zo­als ruim twee we­ken ge­le­den, tij­dens de Ca­pe Pi­o­neer in Zuid-Afri­ka, een ze­ven­daag­se tour­tocht. Als­of de eli­te-ren­ner van KMC Moun­tain­bi­ke Team fiet­send in een wil­de sa­fa­ri is te­recht­ge­ko­men, op slechts een paar me­ters af­stand van de gi­raf­fe. Zo ang­stig voel­de hij zich. Mos: “Plot­se­ling be­gon de ren­ner ach­ter me te schreeu­wen. Boven ons cir­kel­de al een tijd lang een he­li­kop­ter. We za­ten net in een hob­be­li­ge af­da­ling, maar ik keek toch even ach­ter­om. Toen zag ik die gi­raf­fe lo­pen. Links voor me lie­pen er nog twee. Ze schrok­ken van de he­li. De pi­loot zoekt die bees­ten na­tuur­lijk op voor het per­fec­te shot. De die­ren wer­den op­ge­jaagd en raak­ten he­le­maal van slag.” De schrik zit er met­een goed in bij Mos en zijn ploeg­ge­noot Bram Rood. Maar stop­pen is geen op­tie; ze zit­ten im­mers mid­den in de koers. De ach­ter­vol­ging duurt kort, het dier vliegt al snel te­rug de wil­der­nis in. “Ik dacht echt: die trapt me van mijn fiets af. Mijn hart­slag is naar twee­hon­derd ge­gaan. Dit maak ik nooit meer mee.” Een­maal over de fi­nish, als de rust weer is te­rug­ge­keerd, lijkt Mos het bloed­stol­len­de avon­tuur met de gi­raf­fe te zijn ver­ge­ten. “An­de­ren maak­ten het gro­ter dan ik, ik bleef er be­hoor­lijk nuch­ter on­der. Maar la­ter ging er een fo­to rond op al­ler­lei in­ter­netsi­tes, het was een enor­me hap­pe­ning.” De he­li­kop­ter, die de he­le dag beel­den aan het schie­ten was voor een uit­ge­brei­de sa­men­vat­ting ’s avonds, had het be­wus­te mo­ment fraai vast­ge­legd. Voor Mos is het een mooi plaat­je voor in de be­waar­d­oos, ze­ker om­dat het al­le­maal goed is af­ge­lo­pen. “Vo­rig jaar deed ik ook al mee aan die tocht, maar toen za­gen we niet meer dan een schild­pad en wat ba­vi­a­nen.”

Het liefst is Mos vol­gend jaar weer van de par­tij. “Dren­the is leuk, de Ve­lu­we ook. Maar rij­den door Zuid-Afri­ka is het al­ler­mooi­ste wat er is. En nee, die gi­raf­fe be­let me niet om nog een keer die kant op te gaan.”

(Bron: Gel­der­lan­der.nl/

Fo­to: Gel­der­lan­der.nl)

1900 - De arts W. Pool­man sticht de eer­ste af­de­ling van het Groe­ne Kruis.

1957 - Lan­ce­ring van Rus­si­sche kunst­maan Spoet­nik 2 met aan boord de hond Lai­ka.

1957 -

Lund­g­ren (ge­bo­ren als Hans Lund­g­ren (Stock­holm, 3 no­vem­ber 1957) is een Zweeds ac­teur en re­gis­seur. Hij maak­te in 1985 zijn speel­film­de­buut in de Ja­mes Bond-film A View to a Kill. Vlak daar­na kreeg hij de rol van Ivan Dra­go, de te­gen­stan­der van Syl­ves­ter Stal­lo­ne in Roc­ky IV. Zijn eer­ste hoofd­rol speel­de hij als He-Man in Masters of the Uni­ver­se uit 1987, een film naar het be­ken­de speel­goed­per­so­na­ge. De film was ech­ter geen suc­ces. Hier­na ori­ën­teer­de hij zijn ac­teer­car­ri­è­re meer naar ac­tie­films zo­als: Uni­ver­sal Sol­dier deel 1 en 2 en The De­fen­der. (fo­to: zim­bio.com)

1995-

Ken­dall Ni­co­le Jen­ner (Los An­ge­les, 3 no­vem­ber 1995) is een Ame­ri­kaan­se te­le­vi­sie­per­soon­lijk­heid, ac­tri­ce en mo­del. Ze is het meest be­kend van de re­a­li­ty­show Kee­ping Up with the Kar­das­hians. In 2012 speel­de ze een gast­rol in een af­le­ve­ring van Ha­waii Fi­ve-0. Met haar zus Ky­lie Jen­ner heeft ze een ei­gen kle­ding­lijn ge­naamd “Ken­dall & Ky­lie” en schreef ze het boek Re­bels: City of In­dra. Ken­dall Jen­ner is mo­del voor de gro­te kle­ding­mer­ken. Zo liep ze in 2015 de Vic­to­ria’s Se­cret show met Gi­gi Ha­did. (fo­to: de­sig­n­n­trend.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.