Ro­man­ti­sche pi­loot vraagt vrien­din tij­dens vlucht ten hu­we­lijk

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een pi­loot van de Au­stra­li­sche vlieg­maat­schap­pij Qan­tas heeft zijn vrien­din tij­dens een vlucht van Mel­bour­ne naar Los An­ge­les op een wel heel spe­ci­a­le ma­nier ten hu­we­lijk ge­vraagd: over de in­ter­com. Tij­dens vlucht QF93 van Mel­bour­ne naar Los An­ge­les ver­ras­te pi­loot Dooley El­lis zijn vrien­din Ana. Vlak na het ver­trek, bij het be­groe­ten van de pas­sa­giers en het ge­ven van de vlucht­in­for­ma­tie via de in­ter­com, voeg­de El­lis er nog een ex­tra bood­schap aan toe. “We heb­ben van­daag een spe­ci­a­le pas­sa­gier aan boord, men­sen. Ze heet Ana en ze reist te­rug naar La­tijnsA­me­ri­ka om haar fa­mi­lie te be­zoe­ken. Ik wil er ze­ker van zijn dat ze met me mee te­rug komt naar Au­stra­lië. Dus nu ik haar com­ple­te aan­dacht heb: ‘qui­e­res casar­te con­mi­go?’ Wil je met me trou­wen?” Na­dat hij de vraag ge­steld had, kwam de ka­pi­tein de cock­pit uit met een gro­te bos bloe­men om zijn en­thou­si­as­te vrien­din te be­groe­ten. Ter­wijl het stel vro­lijk werd toe­ge­juicht door de me­de­pas­sa­giers, liet Ana we­ten graag met Dooley te wil­len trou­wen. Voor de Qan­ta­spi­loot was dit de per­fec­te ma­nier om zijn vrien­din ten hu­we­lijk te vra­gen. Hij vliegt al der­tig jaar voor Qan­tas de we­reld rond, dus dat het aan­zoek in de lucht zou plaats­vin­den, was on­ver­mij­de­lijk. “Ik wil­de niet en­kel de men­sen aan boord van het vlieg­tuig, maar de he­le we­reld la­ten we­ten wat ik voor Ana voel.” Qan­tas was de hoog­te van het plan van de pi­loot en plaatste een vi­deo van het aan­zoek op Twit­ter. In­mid­dels heb­ben tien­dui­zen­den men­sen het film­pje al be­ke­ken.

(HLN/Fo­to: De Gel­der­lan­der)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.