Vrouw vindt geld en ex­cuus­brief­je in te­rug­ge­von­den au­to

Times of Suriname - - PANORAMA -

De wa­gen die op haar op­rit stond in de Ame­ri­kaan­se stad Port­land (Ore­gon), was plot­se­ling ver­dwe­nen. Voor een ge­schrok­ken Er­in Hat­zi was het een or­di­nai­re dief­stal maar uit­ein­de­lijk bleek het veel meer dan dat. Er­in Hat­zi ge­loof­de haar ogen niet toen haar ro­de Su­ba­ru niet meer op haar op­rit stond. Ze ver­wit­tig­de de po­li­tie. In de hoop de dief snel op te spo­ren, plaatste ze op 25 ok­to­ber beel­den van de be­wa­kings­ca­me­ra op Fa­ce­book. Daar­op was te zien hoe een vrouw met het voer­tuig aan de haal ging. Maar het zou niet lang du­ren voor­al­eer Hat­zi ant­woor­den ging krij­gen die de merk­waar­di­ge dief­stal ont­ra­fel­den. Haar ro­de Su­ba­ru kwam op bij­zon­de­re wij­ze weer boven wa­ter. De vol­gen­de och­tend stond het voer­tuig im­mers weer voor haar deur met en­ke­le ex­traatjes. Er lag geld en een ex­cuus­brief­je in. De brief­schrijf­ster bleek de­zelf­de ro­de au­to te heb­ben en in de buurt te wo­nen. Zij had aan een vrien­din ge­vraagd om de wa­gen op te pik­ken maar die vrouw had zich van au­to ver­gist. Merk­waar­dig ge­noeg pas­ten de sleu­tels en kreeg ze hem mak­ke­lijk aan de praat. De brief­schrijf­ster ex­cu­seer­de zich uit­voe­rig voor het mis­ver­stand en liet 30 dol­lar ach­ter voor de ben­zi­ne­kos­ten. Na het be­stu­de­ren van de beel­den van de be­wa­kings­ca­me­ra bleek het ver­haal van de vrouw in­der­daad te klop­pen, be­ves­tig­de de po­li­tie van Port­land. Ze was he­le­maal niet ge­haast en ge­droeg zich niet als een ge­wo­ne au­to­dief. Wie rijdt met een ou­de Su­ba­ru Im­pre­za kan dus maar be­ter uit­kij­ken want de au­to­sleu­tels van der­ge­lij­ke ou­de­re mo­del­len blij­ken on­der­ling in­wis­sel­baar. Dit keer liep het ge­luk­kig goed af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.