Be­jaard stel moet na 70 jaar ge­dwon­gen apart wo­nen

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een be­jaard kop­pel uit Engeland dat al 70 jaar on­af­schei­de­lijk is, moet apart wo­nen van so­ci­a­le dien­sten. Ray (95) en Jes­sie (88) Lor­ri­son uit het Brit­se South Shields ont­moet­ten el­kaar in 1946. Sinds­dien wa­ren ze bij­na el­ke dag bij el­kaar. Daar komt ver­an­de­ring in want ze vol­doen niet aan de juis­te cri­te­ria om sa­men in het­zelf­de rust­huis te wo­nen. Jes­sie kwam ne­gen we­ken ge­le­den na een val te­recht in het zie­ken­huis. Ter­wijl ze daar op krach­ten kwam, werd voor Ray, wiens ge­zond­heid ook ach­ter­uit gaat, on­der­ko­men in het Westoe Gran­ge rust­huis ge­re­geld. Dat zou tij­de­lijk zijn, maar zijn toe­stand ver­slech­ter­de en daar­om be­slo­ten ver­zor­gers hem daar te hou­den. Nu Jes­sie aan de be­te­ren­de hand is, moet Jes­sie te­rug naar huis, waar ze da­ge­lijks be­zoek zal krij­gen van een ver­pleeg­ster. Ze mag niet bij haar man in het rust­huis wo­nen, om­dat ze vol­gens de so­ci­a­le dien­sten niet aan de juis­te cri­te­ria vol­doet. De doch­ter van het echt­paar, de 60-ja­ri­ge Cha­ryl Ba­tes, is het niet eens met de be­slis­sing van de so­ci­a­le dienst. “Het is hart­ver­scheu­rend en ge­woon wreed”, zegt ze te­gen The Mir­ror. “Ze heb­ben waar­schijn­lijk niet meer veel tijd sa­men.” Ba­tes denkt dat haar va­der niet meer lan­ger dan zes maan­den te le­ven heeft. Ray vraagt vol­gens haar da­ge­lijks naar haar moe­der. Ba­tes gaat er al­les aan doen om er­voor te zor­gen dat haar ou­ders hun laat­ste da­gen sa­men kun­nen door­bren­gen in één rust­huis. (Bron:Me­tro­ti­me.be/

Fo­to: www.chan­ge.org)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.