Nood Sti­ge­su hoog

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – De Stich­ting Ge­han­di­cap­ten Su­ri­na­me ver­keert in zwaar weer. De over­heid heeft over 2015 en 2016 geen sub­si­die uit­ge­keerd ge­kre­gen met als ge­volg dat het nu moei­lijk is om de stich­ting draai­en­de te hou­den, zegt Le­ny Har­den­bol van Sti­ge­su aan de krant. De stich­ting heeft de vo­ri­ge week uit de doe­ken ge­daan dat de over­heid een sub­si­die­ach­ter­stand van twee jaar heeft en dat de si­tu­a­tie on­houd­baar is. Tot nog toe heeft de stich­ting geen re­ac­tie van de re­ge­ring ont­van­gen.

Sti­ge­su heeft al­le stuk­ken in­ge­le­verd en heeft ver­no­men dat de aan­vraag in be­han­de­ling is bij het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën. Har­den­bol zegt dat als er niet zelf ini­ti­a­tie­ven wa­ren ge­no­men om de stich­ting draai­en­de te hou­den, er al lang over­ge­gaan zou moe­ten wor­den tot slui­ting van de op­vang. Ze geeft aan dat met be­hulp van le­nin­gen het de stich­ting tot een be­paald mo­ment

(Sti­ge­su) lukt om on­der­steu­ning te bie­den aan de doel­groep. De kos­ten bin­nen het dag­cen­trum kun­nen wor­den op­ge­bracht door de ou­der­bij­dra­ge, maar voor de vas­te las­ten, sa­la­ris­sen en be­las­ting heeft de stich­ting steeds geld moe­ten le­nen.

De bij­dra­ge van de over­heid is drin­gend ge­wenst om te voor­ko­men dat 34 pu­pil­len naar huis ge­stuurd moe­ten wor­den en tien per­so­neels­le­den zon­der baan ko­men te zit­ten. Har­den­bol hoopt dat de over­heid spoe­dig in­komt. Sti­ge­su on­der­steunt men­sen met een be­per­king door hen dag­ac­ti­vi­tei­ten aan te bie­den. Het doel is om ze een vol­waar­dig be­staan te bie­den en waar mo­ge­lijk nieu­we vaar­dig­he­den aan te le­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.